TÜ Sihtasutus ootab taotlusi oktoobrikuu stipendiumitele — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Tartu Raefondi stipendium – kuni üheksa 700-eurost stipendiumi. Stipendiumi saavad taotleda Tartust pärit edukad üliõpilased (keskmine hinne vähemalt 4,0) oma õppe- ja teadustöö toetuseks. Välisüliõpilase stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli õppekavadel Tartus õppivad välisüliõpilased. 

Tartu Raefondi preemia - üks 2700-eurone preemia. Preemia on mõeldud TÜ õppejõule või teadustöötajale või õppejõudude või teadustöötajate rühmale tema või nende tunnustamiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitleva silmapaistva teadus-, õppe- või arendustöö tulemuse eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest.

CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium – stipendiumifond kuni 10 000 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon. Taotleda saavad kõik TÜ magistrandid ja doktorandid oma õppereiside toetuseks.  

Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium – üks 1350-eurone. Taotleda saavad kõikidel õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge.

Seitsmenda Samba Fondi stipendium – üks 3000-eurone stipendium. Stipendiumifondi eesmärk on toetada silmapaistvaid üliõpilasi nende õppe- ja teadustöös. Stipendiumile saavad kandideerida kõigi valdkondade edukad bakalureuseõppe üliõpilased (alates 2. aastast), magistrandid ja doktorandid.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumid – stipendiumifond on kuni 13 500 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga.

Professor Lembit Allikmetsa stipendium - kaks 1000-eurost stipendiumi. Taotleda saavad TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased (alates 3. aastast), kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös.

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium üks 1000-eurone stipendium. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a. stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös.

Professor Ülo Leppiku stipendium – üks 3000-eurone stipendium. Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia-alase uurimistöö toetuseks.

Hilda ja Harry Mägi stipendium – üks 1500-eurone stipendium. Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid, kraadiõppurid ja noorteadlased kuni 41. eluaastani, kelle õpingud või teadustöö kuulub kliinilise meditsiini valdkonda.

Liisa Kolumbuse stipendium – kolm 3000-eurost stipendiumi. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna edukad doktoriõppe üliõpilased arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane- ja teadustegevus ning selle tähtsus rahva tervishoiule.

Carl Schmidti teaduspreemia – üks 1500-eurone stipendium. Preemiale on oodatud kandideerima keemia ja meditsiini ajaloo valdkonna uurijad Tartu Ülikoolis, kellel on ilmunud vastavateemaline monograafia või artiklite seeria (eelistatavalt kahe viimase aasta jooksul.

Atko-Meeme Viru stipendium – üks 2000-eurone stipendium. Taotleda saavad Tartu Ülikooli alla 40 aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas.

Voldemar Jaanbergi stipendium – viis 2000-eurost stipendiumi. Taotleda saavadmajandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud.

Karl ja Erika Inno stipendium – üks 1300-eurone stipendium. Taotleda saavad majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kelle kitsam eriala on seotud rahanduse, panganduse või arvestusega. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö teema on seotud ühistegevuse ja selle arendamisega.

Jüri Uluotsa mälestusfondi stipendium – üks 3000-ne stipendium. Taotleda saavad Tartu Ülikooli doktorandid või doktorikraadi kaitsnud kuni 41.aastased teadurid ja õppejõud, kelle teadustöö on seotudEesti riiklusega kõige laiemas tähenduses (riigiõiguse, kohaliku omavalitsuse õiguse, riigiteaduste ning riikluse ja õiguse ajaloo alal).

Reet Montoneni stipendium üks 1000-eurone stipendium. Taotleda saavad sotsiaalteaduste valdkonna psühholoogia eriala edukad magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud või on spetsialiseerumas kliinilisele lapsepsühholoogiale.

Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu stipendium – kaks 500-eurost stipendiumi. Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava üliõpilased, kes tunnevad süvendatud huvi rehabilitatsiooniasutuse töö vastu.

Corpore kommunikatsioonistipendium – 2 stipendiumit á 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased.

Anu Raua stipendium - stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon, ühe stipendiumi suurus on minimaalselt 1000 eurot. Taotleda saavad Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilastele, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega.

Valter Niiluse stipendium – üks 1000-eurone stipendium. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikoolis läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivad bakalaureuseõppe üliõpilased (alates 3. semestrist), magistrandid ja doktorandid.

Elektroonilised taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks 2019 Tartu Ülikooli Sihtasutusele.  

 

4. oktoobrist 2019 kuni 31. jaanuarini 2020 toimub ka õigusteemaline Vikipeedia artiklikonkurss “Eestikeelne õigusteaduskond 100”. Konkursi eesmärk on esile tõsta eestikeelseid notarite tegevusega seotud artikleid. Konkursil saavad osaleda TÜ õigusteaduskonna üliõpilased ja õppejõud ning Notarite Koja liikmed. 

 

Kandideeri julgelt!

Samas taotlusvoorus võib taotluse esitada ka mitmele stipendiumile,

kuid ühele taotlejale võib semestri jooksul vaid ühe stipendiumi määrata. 

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)