TÜ sihtasutuse sügisesed stipendiumikonkursid on avatud! — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
1. novembrini saab taotlusi esitada TÜ Sihtasutuse stipendiumitele, mida jagatakse kahekümne neljast erinevast fondist kokku üle 100 tuhande euro suuruses summas.

Taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb sisestada TÜ sihtasutuse kodulehel või esitada vabavormilisena, stipendiumite puhul, kus seda on eraldi nõutud.

Raefondi preemia esildised palume saata samaks kuupäevaks TÜ sihtasutusele sisepostiga või aadressil Ülikooli 18, 50090 Tartu.

Kogu informatsioon stipendiumikonkursside kohta on üleval sihtasutuse kodulehel ning info jõuab ka teaduskondade kodulehtedele, listidesse ja teistesse infokanalitesse. Samuti ilmub vajalik teave oktoobrikuu ajakirjas UT.

Alati võib küsimustega pöörduda ka otse sihtasutusse tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn) või saata meile e-kiri tysiht@ut.ee

KANDIDEERI JULGELT ISE JA ÄRA UNUSTA ESITAMAST OMA TUBLIT KOLLEEGI RAEFONDI PREEMIALE!

STIPENDIUMIKONKURSID OKTOOBRIS 2015

Tartu Raefondi stipendiumid – 10 stipendiumit á 640 eurot, ja 3000 eurot töötajate ja õppejõudude stipendiumiteks. Üliõpilase stipendiumi saavad taotleda Tartust pärit edukad üliõpilased (keskmine hinne vähemalt 4,0) oma õppe- ja teadustöö toetuseks. Välisüliõpilase stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli õppekavadel Tartus õppivad välisüliõpilased. Töötajate ja õppejõudude stipendiumid on mõeldud Tartu Ülikooli õppejõudude, üliõpilaste ja töötajate tunnustamiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, õppe- ja arendustöö tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest. Loe lähemalt...

Ants ja Maria Silvere ja Sigfried Panti stipendiumid – 12 stipendiumit á 1500 eurot. Taotleda saavad kõikide erialade kõigi tasemete edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse naisüliõpilasi. Loe lähemalt...

Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendium – 1 stipendium 3000 eurot. Taotleda saavad kõigi teaduskondade edukad bakalureuseõppe üliõpilased (alates 2. aasta), magistrandid ja doktorandid. Loe lähemalt…

Hea Tahte Fondi stipendium – 1 stipendium 1 350 eurot. Taotleda saavad kõikidel õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Stipendiumi rahastab Tartu Ülikooli rektor prof. Volli Kalm igakuiste maksetena. Loe lähemalt...

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumid – stipendiumifond on kuni 13 000 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon. Taotleda saavad arstiteaduskonna magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, samuti majandus-, õigus ning sotsiaal- ja haridusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga. Loe lähemalt...

Carl Schmidti teaduspreemia - 1 stipndium 1500 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida keemia ja meditsiini ajaloo valdkonna uurijad Tartu Ülikoolis, kellel on ilmunud vastavateemaline monograafia või artiklite seeria eelistatavalt kahe viimase aasta jooksul. Loe lähemalt…

Laste Kliiniliste Uuringute fondi stipendium – 1 stipendium 950 eurot. Taotleda saavad laste kliiniliste uuringutega tegelevad arstiteaduskonna õppejõud, doktorandid ja arst-residendid, oma jooksval aastal avaldatud, ette kantud või avaldamiseks/ettekandmiseks esitatud teadustöödega. Loe lähemalt...

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium 1 stipendium 1000 eurot. Taotleda saavad arstiteaduskonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a. stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös. Loe lähemalt...

Professor Ülo Leppiku stipendium – 1 stipendium 3000 eurot. Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli arstiteaduskonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia-alase uurimistöö toetuseks. Loe lähemalt...

Hilda ja Harry Mägi stipendium – 1 stipendium 2000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida arstiteaduskonna doktorandid, kraadiõppurid ja noorteadlased kuni 41. eluaastani. Loe lähemalt…

Liisa Kolumbuse stipendiumid – 2 stipendiumi á 2500 eurot. Taotleda saavad arstiteaduskonna edukad doktoriõppe üliõpilased. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane- ja teadustegevus ning selle tähtsus rahva tervishoiule. Loe lähemalt…

Ole Golubjatnikovi stipendium – 1 stipendium 1300 eurot. Taotleda saavad loodus- ja tehnoloogiateaduskoanna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse. Loe lähemalt...

Lev Vassiljevi mälestusstipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud kartograafia valdkonnale. Loe lähemalt...

Corpore kommunikatsioonistipendium – 2 stipendiumit á 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida sotsiaal- ja haridusteaduskonna ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased. Loe lähemalt …

Reet Montoneni stipendium1 stipendium 650 eurot. Taotleda saavad sotsiaal- ja haridusteaduskonna edukad psühholoogia eriala magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud või on spetsialiseerumas kliinilisele lapsepsühholoogiale. Loe lähemalt...

Eesti Lähiajaloo stihkapitali stipendium - stipendiumifondi suurus kuni 30 000 eurot. Stipendiumit saab taotleda Eesti lähiajaloo teemaliste teadus- ja uurimustööde valmimise toetuseks. Loe lähemalt...

Valter Niiluse stipendiumid1 stipendium 1000 eurot. Taotleda saavad filosoofiateaduskonna läänemeresoome keelte ja eesti murrete eriala bakalureuseõppe üliõpilased (alates 3. semestrist), magistrandid ja doktorandid. Loe lähemalt...

Arno Mägi stipendium – 1 stipendium 2 000 eurot. Taotleda saavad õigusteaduskonna kõigi tasemete üliõpilased, kes omavad silmapaistvaid tulemusi õppe- ja teadustöös. Loe lähemalt...

Urmas Sõõrumaa stipediumi - 2 stipendiumi á 1600 eurot. Taotleda saavad edukad õigusteaduskonna kõikide tasemete üliõpilased (alates 3. semestrist), kes omavad silmapaistvaid tulemusi õppe- ja teadustöös, on tulemuslikult kaasa löönud õigusteadusalases arendustegevuses ja on ühiskondlikult aktiivsed inimesed. Loe lähemalt...

Eduard ja Eero Raigi stipendium – 2 stipendiumi á 1500 eurot. Taotleda saavad õigus- ja majandusteaduskonna kõigi tasemete edukad üliõpilased. Loe lähemalt…

Karl ja Erika Inno stipendium – 1 stipendium 1300 eurot. Taotleda saavad majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kelle kitsam eriala on seotud rahanduse, panganduse või arvestusega. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö teema on seotud ühistegevuse ja selle arendamisega. Loe lähemalt…

Voldemar Jaanbergi stipendium – 5 stipendiumit á 2000 eurot. Taotleda saavad majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud. Loe lähemalt…

Atko-Meeme Viru stipendium – 1 stipendium 2 000 eurot. Taotleda saavad kõigi avalik-õiguslike kõrgkoolide doktorandid, noorteadlased ja õppejõud (kuni 40 aastased), kes omavad silmapaistvaid tulemusi liikumis- ja sporditeaduste alases teadustöös. Loe lähemalt...

Fred Kudu stipendium – 1 stipendium 960 eurot. Taotleda saavad kehakultuuriteaduskonna kõigi tasemete edukad üliõpilased. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ning tema panust kergejõustiku edendamisse sportlasena, treeningrühmade juhendajana, võistluste ja muude spordiürituste korraldajana, spordikohtunikuna, Eesti koondvõistkonda toetava teadusgrupi liikmena jms. Loe lähemalt...

Taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks 2015 Tartu Ülikooli sihtasutusele.

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, e-mail: tysiht@ut.ee, tel 7375852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)