Professor Peeter Tulviste mälestusfondi preemia laureaat on Mari Tõrv  — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Hindamiskomisjoni esimehe Jaan Tulviste sõnul mõistame Mari Tõrva teadustöö põhjal inimese kultuurilist olemust paremini nii minevikus kui ka tänapäeval. Tänu eri teadusalade ning humanitaar- ja loodusteaduslike uurimismeetodite kombineerimisele on Mari avardanud meie teadmisi inimeste harjumustest ning tavadest minevikus, sealhulgas toitumisest, tervisest, haigustest ja matuserituaalidest. Samuti pakub tema uurimistöö uut teavet inimese identiteediloome kohta ning võimaldab meil palju paremini mõista ja mõtestada surmakultuuri.

Mari Tõrva jaoks on professor Peeter Tulviste preemia saamine suur tunnustus. „Preemia tõendab, et kultuuripärandi mõtestamine on oluline ka praeguses kriisidest lõhki kistud maailmas, sest see on meie ühise identiteedi alus,“ sõnas Mari. Saadud preemia toel plaanib ta välja töötada mineviku surmakultuuri uurimise raamistiku, põimides antropoloogia teooriad ja traditsioonilised arheoloogilised lähenemised uuenduslike biomolekulaarse arheoloogia meetoditega.

2016. aastal kaitses Mari ühisjuhendamise lepingu alusel doktorikraadi arheoloogia erialal Tartu Ülikoolis ja Kieli Christian-Albrechti Ülikoolis. 2017. aastal asus ta Tartu Ülikoolis eest vedama vastloodud arheoloogia, geneetika ja lingvistika sidusuuringute kolleegiumi. Praegu tegutseb ta teaduri ja kaasprofessorina, aidates aastasadu ja -tuhandeid tagasi elanud inimeste lugude rekonstrueerimisega kaasa kohaliku pärandi väärtustamisele ning Eesti inimeste identiteediloomele.

Tõrv on pannud oma teadustöös palju rõhku kultuurilise mitmekesisuse säilitamisele. Koos kolleegidega on ta loonud taristu arheoloogiapärandi digitaalseks hoiustamiseks ning vedanud eest digitaalse kirjaoskuse arendamist arheoloogia valdkonnas. Tõrv on 2022. aastal loodud Eesti Arheoloogide Liidu asutajaliige. Samuti on ta pannud aluse veebilehele eestijuured.ee, mis koondab hiljutised uurimistulemused Eesti alale saabunud küttide-korilaste kultuurilisest, keelelisest ja geneetilisest kujunemisest 21. sajandi digirahvaks. Et lahendada tänapäeva keerulisi ühiskondlikke probleeme ja teadusküsimusi kultuuripärandi vallas, on Tõrv teinud koostööd mitmesuguste erialade teadlastega ning aidanud lõimida senisest paremini humanitaar- ja loodusteadusi.

Professor Peeter Tulviste mälestusfondi lõid 2017. aasta sügisel Tartu Ülikool, Tartu Linnavalitsus, Tartu Rotary Klubi, Eesti Psühholoogide Liit ja Tartu Ülikooli Sihtasutus. Selle eesmärk on toetada ja tunnustada Tartu Ülikooli doktorante ja noorteadlasi, kes on ühiskondlikult aktiivsed, aitavad silmapaistva õppe- ja teadustööga edendada Eesti ühiskonda ning mõista inimeste kultuurilist olemust.

Fotograaf Andres Tennus

Lisateave:

Linda Sootak  

Tartu Ülikooli Sihtasutuse kommunikatsioonispetsialist

linda.sootak@ut.ee