Konkurss Ernst Jaaksoni stipendiumile hakkab lõppema — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
TÜ Sihtasutuses läheneb lõpule 2010/2011. õppeaasta Ernst Jaaksoni Mälestusfondi stipendiumi konkurss

Mälestusfondi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid doktorante, teadureid ja õppejõude. Stipendium määratakse üks kord aastas. Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane Tartu Ülikooli teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma teaduskondade poolt sihtasutusele esitatud prioriteetsesse teadusvaldkonda.

Stipendiumi suurus on 200 000 krooni ehk 12 782 eurot

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2011

Stipendiumi saajad kuulutatakse välja 23. veebruaril 2011

Sellel aastal on teaduskondade poolt esitatud teadusprioriteedid alljärgnevad:

Filosoofiateaduskond "Kultuuriuuringud"
Usuteaduskond "Religioon ja ühiskond"
Õigusteaduskond "Rahvusvaheline eraõigus"
Arstiteaduskond "Oftalmoloogia"
Sotsiaal- ja haridusteaduskond "Rahvusvahelised suhted"
Matemaatika-informaatikateaduskond "Matemaatika ja matemaatiline statistika"
Kehakultuuriteaduskond "Liikumis- ja sporditeadused"
Majandusteaduskond "Välisinvesteeringute ja innovatsioonide seos ettevõtete tegevuskuludega"
Loodus- ja tehnoloogiateaduskond "Loodusteadused ja tehnoloogia"

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. veebruariks 2011.a. järgmised dokumendid:
  • stipendiumitaotlus (elektrooniline vorm sihtasutuse kodulehel);
  • ülevaade erialasest tegevusest (sisaldub elektroonilises vormis);
  • ülevaade kavandatavast uurimistööst ning põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile (allkirjastatult paberil ja koopia sihtasutuse e-aadressile);
  • kahe õppejõu soovitus (sh. vastava teaduskonna dekaani soovitus);
  • ülevaade ühiskondlikust tegevusest (sisaldub elektroonilises vormis);
  • vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta (paberil );
  • täielik kulutuste eelarve välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures (sisaldub elektroonilises vormis);
  • kaasfinantseerimise allikad ja toetussummade suurused (sisaldub elektroonilises vormis).
Paberil dokumendid panna siseposti või saata sihtasutusele aadressil Ülikooli 18, 50090 Tartu.

Lähem informatsioon Tartu Ülikooli Sihtasutusest telefonil 7 375 852 või 52 16 820 või e-kirja teel aadressil tysiht@ut.ee või ruth.kotsar@ut.ee

Elektroonne taotlus sihtasutuse koduleheküljel aadressil www.ut.ee/sihtasutus