Ernst Jaaksoni Mälestusfondi stipendiumile taotluse esitamise aeg hakkab lõppema — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Mälestusfondi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid doktorante, teadureid ja õppejõude. Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane Tartu Ülikooli teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma teaduskondade poolt sihtasutusele esitatud prioriteetsesse teadusvaldkonda.

Stipendiumi suurus on 12 000 eurot.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2013
Stipendiumi saajad kuulutatakse välja 22. veebruaril 2013

Sellel aastal on teaduskondade poolt esitatud teadusprioriteedid alljärgnevad:
Filosoofiateaduskond „Kultuuriuuringud”
Usuteaduskond „Religioon ja ühiskond“
Õigusteaduskond „Intellektuaalne omand“
Arstiteaduskond „Hematoloogia”
Sotsiaal- ja haridusteaduskond „Haridusteadus“
Kehakultuuriteaduskond „Liikumis- ja sporditeadused“
Majandusteaduskond „Ettevõtete innovatsioonikäitumine. Avatud innovatsiooni roll tänapäeva ettevõtte konkurentsivõime arendamisel“
Loodus- ja tehnoloogiateaduskond „Loodusteadused ja tehnoloogia“
Matemaatika-informaatikateaduskond ei osale konkursil

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. veebruariks 2013.a. järgmised dokumendid:
• stipendiumitaotlus (sihtasutuse vorm);
• ülevaade erialasest tegevusest;
• ülevaade kavandatavast uurimistööst ning põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile;
• kahe õppejõu soovitus (sh. vastava teaduskonna dekaani soovitus);
• ülevaade ühiskondlikust tegevusest;
• vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta;
• täielik kulutuste eelarve välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures (k.a. reisikulud);
• kaasfinantseerimise allikad ja toetussummade suurused.

Lähem informatsioon Tartu Ülikooli Sihtasutusest telefonil 7 375 852 või 52 16 820 või
e-kirja teel aadressil tysiht@ut.ee Elektroonne taotlus sihtasutuse koduleheküljel

Ära jäta taotlemist viimasele hetkele. Arvesta aega, mis kulub õppejõududel soovituste kirjutamiseks ja postitamiseks