Algab konkurss L.Meri teadustöö auhindadele — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
TÜ Sihtasutus kuulutab välja konkursi Lennart Meri teadustöö auhindadele

Lennart Meri teadustöö auhind antakse välja Eesti riiki, rahvast, kultuuri või ühiskonda käsitleva ühe magistri- ja ühe teadustöö (kaasa arvatud doktoritöö) aurorile või autorite kollektiivile.

Konkursile võivad Tartu Ülikooli magistri- või teadustööde autorid või autorite kollektiivid esitada eeltoodud valdkondades taotluste esitamise tähtajale eelnenud kalendriaastal hindele A kaitstud magistritöid ja samal ajavahemikul kaitstud või ilmunud kõrgetasemelisi teadustöid.

Välja kuulutatakse kaks auhinda:
  • 20 000 krooni magistritöö eest;
  • 50 000 krooni muu teadustöö (k.a. doktoritöö) eest.
Taotluste esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2009. aastal.

Konkursist osavõtjatel tuleb esitada sihtasutuse juhatusele hiljemalt 15. jaanuariks :
  • allkirjastatud taotlus konkursil osalemise kohta, milles märgitakse magistri- või teadustöö kaitsmise või ilmumise aeg ja koht, autori(te) kontaktandmed;
  • magistritöö puhul juhendanud õppejõu arvamus (soovitus) koos tema kontaktandmetega;
  • magistri- või teadustöö lühikokkuvõte (resümee) elektroonselt;
  • nõuetekohaselt vormistatud ja köidetud magistri- või teadustöö (teadustöö äratrükid);
  • muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad materjalid.
Elektroonsed materjalid aadressil tysiht@ut.ee

Paberkandjal materjalid Tartu Ülikooli Sihtasutus, Ülikooli 18, 50090 Tartu

Lähem informatsioon Tartu Ülikooli Sihtasutusest telefonil 7 375 852 või 52 16 820 või e-kirja teel aadressil tysiht@ut.ee