1. aprillini saab esitada taotlusi professor Olevi Kulli mälestusstipendiumile — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Kuni 1. aprillini saab esitada taotlusi prof. Olevi Kulli mälestusstipendiumile.

Stipendiumile on oodatud kandideerima kõikide Eesti avalik-õiguslike ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase õppeaasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noor-teadlased. Stipendiumi eest on võimalik finantseerida osalemist rahvusvahelistel teadusnõupidamistel ning töötamist välismaa teadusasutuste juures.

Välja on kuulutatud üks 1000 euro suurune stipendium.

Stipendium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kon-takte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliôpilasi oma karjääri teadusega sidu-ma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti metsaökoloogia teaduse arengule maailma mastaa-bis.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli Sihtasutusele järgmised dokumendid:

  • stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel (taotlus sisaldab ka juhendava õppejõu soovitust – vajalik lisada soovitaja nimi ja e-posti aadress, kuhu läheb automaatkiri lingiga, mille kaudu õppejõud saab soovituskirja üles laadida);
  • ülevaade uurimistööst ja põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile (kuni 3 lk, võib lisada ka taotluse vastava punkti alla);
  • tõend konverentsil ettekande esitamise kohta või vastuvõtva ülikooli / teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta.
  • NB! Palume uurimistöö ülevaate dubleerida ka inglise keeles ja saata elektroonselt.
Stipendiumi määramisel võetakse aluseks stipendiaadi erialane edukus, teadustöö tase (arves-tades õppetaset) ning ühiskondlik tegevus. Vôrdsete taotluste puhul eelistatakse nooremaid kandidaate vanematele ja tegevusi, mis viivad teadusartikli avaldamiseni rahvusvaheliselt refereeritavates (ISI) ajakirjades.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)