TÜ Sihtasutuse 2004.aasta stipendiaadid — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
02. detsembril toimus ülikooli nõukogu saalis pidulik aktus, kus sihtasutuse usalduskogu liige Ragnar Heido ja sihtasutuse juhatuse liige Ruth Kotsar andsid kätte 2004. aasta sihtasutuse stipendiumid ja preemiad. Kokku jagati välja 317 750 krooni kuuest erinevast allfondist. Stipendiumi pälvisid 26 üliõpilast ja kraadiõppurit ning preemia 1 ülikooli töötaja.

Allfondide kaupa olid seekordsed stipendiaadid järgmised:

Tartu Ülikooli Raefond on loodud Tartust pärit TÜ üliõpilaste eduka õppetöö toetamiseks. Raefondi stipendiumi suuruseks on 10 000 krooni ja teaduskond võib saada vaid ühe stipendiumi.

Kersti Jääger on bioloogia-geografiateaduskonna 1. aasta magistrant, kelle teadustöö keskendub tuumorsupressorvalgu p53 uurimisele. Teadmised p53 vallas aitaksid kaasa võimalike vähivastaste ravimite väljatöötamisele. Stipendium kulub 2005.a. juunis Malmös toimuva iga-aastase temaatilise konverentsi osavõtukuludeks.

Kai Krashevski on filosoofiateaduskonna 2. aasta magistrant, kelle teadustöö eesmärgiks on analüüsida Tartu kujutamise erisusi vene ja eesti kirjanduses. Kai on õppinud vahetusüliõpilasena Sankt-Peterburgi Riiklikus Ülikoolis ja osalenud Konstanzi Ülikooli kirjandusteadusliku suvekooli töös.

Kairi Talves on sotsiaalteaduskonna 4.kursuse üliõpilane. Kairi osaleb EL 5.RP projektis "EL laienemine, sotsiaalne sugu ja valitsemine", on avaldanud artikli ja pidanud ettekande eesti naise eneseteostamise võimalustest, on läbi viinud Tartu taksoteenuse kvaliteedi uuringu ja koostanud lõppraporti.

Pihel Sarv on õigusteaduskonna 3. kursuse üliõpilane,kelle uurimistöö teema on "Keskonnamõjude kaalumine planeerimisdiskretsiooni teostamisel" Pihel osaleb Eestimaa Looduse Fondi keskkonnaõigusabi projektis vabatahtliku kaastöötajana ning on tegelenud rahvapärimuse uurimisega osaledes e-raamatute vormistamisel.

Ljubov Feklistova on infotehnoloogia 2.kursuse üliõpilane, kes omab silmapaistvalt häid õpitulemusi, on lisaks kohustuslikele ainetele on läbinud edukalt ka mitmeid vaba- ja järgmise aasta aineid.

Agnes Männik on haridusteaduskonna 2. aasta magistrant, kelle uurimistöö teemaks on "Eesti õpetajakoolituses õppivatekutseõpetajatepedagoogiliste veendumuste ja visioonide analüüs" Stipendium kulubki magistritöö tarvis küsitluste korraldamiseks ja andmetöötluseks. Agnes on mitmete pedagoogikat käsitlevate publikatsioonide autor ja noorteprojektide juht.

Kaia Timpmann on majandusteaduskonna 1.aasta magistrant, kelle uurimistöö keskendub uute toodete turuletoomise problemaatikale. Stipendium aitab katta uurimistööks vajalike tarbijaküsitluste läbiviimise kulusid ning võimaldab soetada erialast kirjandust. Kaia kavatseb jätkata õppejõuna majandusteaduskonnas.

Tartu Raefondi preemia on mõeldud TÜ õppejõudude, üliõpilaste ja töötajate premeerimiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, õppe- ja arendustöö tulemuste eest. 2004. aastal pälvis preemia TÜ Ajaloomuuseumi museoloog Terje Lõbu. Terje on koostanud ja tutvustanud Tartu Tudengimuuseumi ekspositsiooni, korraldanud näituse "Tartu üliõpilaskond XX sajandi 80ndatel aastatel ", juhatanud maestro Richard Ritsingu elutööd käsitlenud projekti, koostanud näituse TÜ ühiselamutest "Vanast Tiigist Raatuseni" ja tutvustanud ettekannete kaudu arhitekt Reinhold Gulekest (Tartu Õlletehase, Eesti Kirjandusmuuseumi, "Postimehe" toimetuse hoone, Toome arhiivihoone jne. projekti autor).

Lydia ja Felix Krabi stipendium on asutatud F. ja L. Krabi poolt sihiga aidata ja tiivustada loodusteaduse-alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis. Seekorda jagati välja stipendiume summas 30 000 krooni. Stipendiumi pälvisid:

Paula-Ann Kivistik - bioloogia-geograafiateaduskonna geenitehnoloogia 1. aasta magistrant, kelle tedustöö seisneb mullabakter Pseudomonas putida mobiilse geneetilise elemendi Tn4652 märklaua valiku mehhanismide väljaselgitamises. Laboratoorsete tööde alusel on ilmumas publikatsioon. Oma töö tulemusi on Paula-Ann tutvustanud 2004. aastal rahvusvahelisel konverentsil posterettekandes. Stipendium aitab katta õppekulusid.

Tuul Sarv - bioloogia-geograafiateaduskonna 3. kursuse üliõpilane. Tuul osaleb TÜ Zooloogia ja Hüdrobioloogia Instituudi immunoloogilise ökoloogia töörühmas juba praegu, mis tõendab tema motiveeritust õppe- ja teadustööks. Tuul on kahe õppeaasta jooksul läbinud õppeained märksa suuremas mahus kui nominaalne õppeaeg ette näeb. Stipendium kulub erialase kirjanduse ja arvuti soetamiseks.

Edgar Sepp - bioloogia-geograafiateaduskonna 1.aastamagistrant, kelle teadustöö on suunatud modelleerimisele ja geoinformaatikale ning selle võimaluste kasutamisele. Oma teadustöö tulemusi on Edgar tutvustanud ettekandes konverentsil Talveakadeemia ja artiklis ajakirjas "Akadeemia". Edgar on ennast täiendanud Belgias Genti Ülikoolis, osalenud GIS suuna esindajana POLLANDCAL töökoosolekul Inglismaal, osalenud Eesti atlase koostamisel. Stipendium kulub erialakirjanduse ja töövahendite soetamiseks.

Eesti Olümpiakomitee stipendiumi eesmärgiks on anda õppetöös ja spordiliikumise edendamises väljapaistvaid tulemusi omavale TÜ Kehakultuuriteaduskonna üliõpilasele võimalus täielikult pühenduda enda erialasele täiendamisele. Stipendiumi pälvis Ivi Saaremets, kes on 4. aasta doktorant. Ettekanded: 1. EKTTK aastaseminar 2003 " Naatriumtsitraadi mõju vastupidavuslikule töövõimele" 2. EKTTK aastaseminar 2004 "Skeletilihase biomehhaanilised omadused ja lihaskoe kahjustused ülivastupidavustööl". 2001 ja 2002.a. sektsiooni juhendamised üliõpilaste teaduslikul konverentsil. Konverentsi "Teadus, sport ja meditsiin" korraldustoimkonna liige.

Hermanni reisistipendiumi eesmärgiks on toetada TÜ doktorante ja magistrante nende õppereisidel. Välja jagati stipendiume summas 82 000 krooni. Stipendiumi pälvisid 9 kraadiõppurit:

Alar Toom - arstiteaduskonna 4. aasta doktorant, kelle teadustöö käsitleb fenomeni, mille kujunemise tundmaõppimine annab uusi teadmisi luutekkest ja luuparanemisestning võib täiustada ka liigeste endoproteesimise ravitaktikat. Oma töö tulemusi on Alar tutvustanud arvukates publikatsioonides ja ettekannetes. Stipendium kulub Umea Ülikooli külastamisele eesmärgiga kirjutada valmis doktoritöö molekulaarbioloogilisi analüüse käsitlev osa, konsulteerida töö kaasjuhendajaga Umea Ülikoolis ning kasutada sealse teadusliku raamatukogu ressursse.

Helen Sooväli - bioloogia-geograafiateaduskonna 4.aasta doktorant. Stipendium võimaldab osaleda rahvusvahelisel maastikuökoloogia konverentsil, kus Helenil on kaks suulist ettekannet.

Darja Saveljeva - matemaatika-informaatikateaduskonna 2.aasta doktorant. Stipendium võimaldab osaleda 2005.a. kevadel Leedus toimuvalrahvusvahelisel konverentsil (MMA2005) ja juulis Inglismaal toimuval konverentsil (M4M5).

Helle-Mai Pedastsaar - bioloogia-geograafiateaduskonna 2.aasta magistrant, kes ühena vähestest maailmas tegeleb backpackerite reisieelistuste, käitumismustrite ning maastikueelistuste uurimisega. Stipendium võimaldab külastada Varssavi Ülikooli raamatukogu ja Poola Rahvusraamatukogu ning tutvuda Varssavi Ülikooli Arengumaade Instituudi turismialaste uurimustöödega.

Marre Karu - sotsiaalteaduskonna 1.aasta doktorant. Stipendium võimaldab teha teadustööd Viini uurimisasutuses Institute for Advanced Studies, kus saab tutvuda uurimuse " Households, Work and Flexibility" materjalide ja andmestikega, osaleda seminaride seerias "Work-Life Balance". Lisaks veel vastava eriala teadlaste konsultatsioonid.

Marten Seppel - filosoofiateaduskonna 1. aasta doktorant, kelle reisisihiks on Cambridge Ülikool eesmärgiga koguda materjali doktoritöö tarbeks nii sealse ülikooli raamatukogus kui ka Seeley raamatukogus. Marten läbis magistriõpingud Cambridges. Tema doktoritöö käsitleb toimetuleku ja sotsiaalsete garantiide küsimusi moderniseeruvas külaühiskonnas Eestis 17.-19. sajandil. Cambridge on varauusaja ajaloo uurimise tippkeskus Euroopas.

Valeria Sizemskaja - bioloogia-geograafiateaduskonna 2. aasta doktorant, kelle teaduslu uurimistöö teemaks on Semliki Forest viiruse temperatuuritundlike mutantide uurimine. Stipendium võimaldab Valerial osaleda detsembris Heidelbergis toimuval konverentsil "5th International EMBL PhD Students Symposium", kus tal on esitada poster.

Aleksei Lulla - bioloogia-geograafiateaduskonna 2. aasta doktorant, kelle teadusliku uurimistöö sisu on Semliki Forest viiruse tsütotoksilisuse uurimine. Stipendium võimaldab Alekseil osaleda 2005.a. juulis Budapestis toimuval konverentsil "30th FEBS Congress - 9th IUBMB Conference" ja esineda seal posteriga.

Anu Treikelder - filosoofiateaduskonna 4. aasta doktorant. Stipendium võimaldab osaleda ettekandega Skandinaavia romanistide konverentsil Roskilde Ülikoolis augustis 2005.a. Tegemist on ühe suurema romanistika-alase teadusüritusega Euroopas.

Estraveli reisisihi stipendiumi eesmärk on toetada TÜ kõigi teaduskondade vahetusüliõpilasi nende õppe- ja teadusreisidel, kui reisisihiks on TÜ-ga lepingulises suhtes olev ülikool. Välja jagati stipendiume summas 25 750 krooni ja stipendiumi pälvisid:

Ants Kaasik - matemaatika-informaatikateaduskonna 4.kursuse üliõpilane, kes kasutab stipendiumi osavõtuks 27. Soome tõenäosusteooria suvekoolist, mis toimub Turu Ülikooli juures. Uurimistöö teemaks on ekstremaalväärtuste jaotused, nende rakendused ning modelleerimine.

Pavel Starkov - füüsika-keemiateaduskonna 3.kursuse üliõpilane, kelle uurimistöö valdkonnaks on hüdrasoonide asümmeetria. Reisisihiks on Uppsasla Ülikool, kus on uurimistööks vajalikud seadmed ja reagendid olemas, Pavel osaleb prof. Anderssoni uurimisrühma töös.

Kristi Lõuk - filosoofiateaduskonna 2.aasta magistrant, kes õpib praegu Konstanzi Ülikoolis, kus on valmimas magistritöö, mille Kristi tahab kaitsata Tartus 2005.a. kevadel ja jätkata samas õpinguid doktorantuuris. Stipendium katab sõidukulud Tartu ja Konstanzi vahel.

Dmitri Teperik - arstiteaduskonna 2. aasta magistrant, kelle uurimistöö teemaks on laktobatsillaarse pre- ja probiootikumi võimalikud toimemehhanismid. Dmitri asub vahetusüliõpilasena õppima Leedu Vilniuse Ülikoolis, selleks otstarbeks kulub ka stipendium.

Silvere-Panti mälestusstipendium on asutatud TÜ auliikme Laine Silvere-Panti poolt 1995.a.tema vanemate ja abikaasa mälestuseks majanduslikku abi vajavate üliõpilaste ja edasiõppijate toetuseks. Välja jagati stipendiume summas 30 00 krooni. Stipendiumi pälvisid:

Reet Reinart - füüsika-keemiateaduskonna 1.aasta magistrant, kelle teadustegevus on seotud neurokeemia ja retseptoloogia valdkonnaga, konkreetsemalt närvisüsteemi signaali keemilise ülekandemehhanismi olemuse uurimisega. Reet on pärit paljulapselisest perest ja seetõttu ei saa arvestada olulise kodupoolse majandusliku toega.

Eva Lepik - sotsialteaduskonna 1. aasta magistrant, kelle uurimistöö sisuks on Karl Ristikivi ajalooliste romaanide tsükli poeetika uurimine. Eva on kirjutanud mitmeid eesti kirjandust puudutavaid uurimistöid, osalenud semiootika sügiskooli korraldamisel 2002-2004.a., koostanud TÜ semiootika üliõpilaste teadustööde kogumiku. Õpingute kõrval kasvatab Eva 4 last.