2019. aasta professor Olevi Kulli mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2019. aasta professor Olevi Kulli mälestusstipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliõpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti metsaökoloogia teaduse arengule maailma mastaabis.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 1 500 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumit saavad taotleda kõikide Eesti avalik-õiguslike ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased oma rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks stipendiaadi erialane edukus, teadustöö tase (arvestades õppetaset) ning ühiskondlik tegevus. Vôrdsete taotluste puhul eelistatakse nooremaid kandidaate vanematele ning töid, mis viivad avaldamiseni rahvusvaheliselt refereeritavates (ISI) ajakirjades.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • ülevaade uurimistööst ja põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile (kuni 3 lk, võib lisada ka taotluse vastava punkti alla);
  • tõend konverentsil ettekande esitamise kohta või vastuvõtva ülikooli / teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta;
  • NB! Palume uurimistöö ülevaate dubleerida ka inglise keeles ja saata elektroonselt.

Taotlemise tähtaeg:

1. aprill 2019

Stipendium antakse üle:

Juuni keskel toimuval TÜ Sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul.
Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.


Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)