2024. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2024. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärk on toetada Eesti kodakondsusega üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes ja kliinikutes.

Stipendiumite arv ja suurus:

Stipendiumideks jagatakse igal aastal välja kuni 13 000 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida:

  • Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna magistrandid (sh integreeritud õppe üliõpilased alates 4. aastast) ja doktorandid, kelle õppe- ja teadustöö on seotud arstiteadusega;
  • Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid, kusjuures muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud teadustööd tegevad ja eakate meditsiiniga tegelevad arst-residendid;
  • Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja õppeedukus (magistrandid, doktorandid), motivatsioon edasiõppimiseks ja tulevikuplaan omandatud teadmiste rakendamiseks Eestis. Arvesse võetakse ka taotleja ühiskondlikku tegevust ja aktiivsust üliõpilaskonnas.

Kandideerimiseks esita:

  •  elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja haridus- ja töökäigust ning ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, ülevaadet erialasest teadustegevusest, stipendiumi kasutamise eelarvet, õppejõu soovitust);
  • vastuvõtva kõrgkooli/teadusasutuse allkirjastatud kinnitus või konverentsil osalemise kinnitus (saab lisada elektroonsele taotlusele);
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne).

Taotlemise tähtaeg:

1. mai 2024 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendium antakse üle sihtasutuse poolt korraldataval kevadisel vastuvõtul juuni keskel. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.