2023. aasta Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfondi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti Mälestusstipendium on asutatud Tartu Ülikooli auliikme Laine Silvere- Panti poolt 1995. aastal oma vanemate ja abikaasa mälestuseks majanduslikku abi vajavate üliõpilaste ja edasiõppijate toetuseks.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kaksteist 1500 euro suurust stipendiumi.

Kandideerimise nõuded:

Sooviavaldusi stipendiumi saamiseks võivad esitada Tartu Ülikooli üliõpilased ja edasiõppijad nende poolt valitud ülikoolides ülemaailmselt. Stipendiumit saavad taotleda kõikide valdkondade kõigi tasemete Eesti kodakondsusega üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi.

Toetuse andmisel arvestatakse õppeedukust, kindlaid eesmärke ja sihte. On oluline, et toetuse taotleja valdab eesti keelt nii sõnas kui kirjas.

Kandideerimiseks esita:

  • Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja juhendava õppejõu soovitust);
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne).
  • 1. aasta bakalaureusetaseme üliõpilased võivad soovituskirja paluda ka oma gümnaasiumi õpetajalt ning õppetulemustena läheb arvesse gümnaasiumi hinneteleht, mis tuleb taotlusele lisada.

NB! Taotluses tuleb selgelt vabas vormis lahti kirjutada taotleja majanduslik olukord nii stipendiumile kandideerimise põhjenduse, eelarve kui ka majandusliku hetkeolukorra väljal.

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2023 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.