2020. aasta professor Olevi Kulli mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2020. aasta professor Olevi Kulli mälestusstipendium

Komisjoni hinnangul ei laekunud konkursile piisava tasemega taotlusi ning stipendium jäi välja andmata. Järgmine konkurss avaneb 1. märtsil 2021. 

Stipendiumi kirjeldus:
Stipendiumi eesmärgiks on soodustada Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerida üliõpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium soovib kaasa aidata Eesti metsaökoloogia teaduse arengule maailma mastaabis.

Stipendiumite arv ja suurus:
Üks 1 500 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:
Stipendiumit saavad taotleda kõikide Eesti avalik-õiguslike ülikoolide taimede ökofüsio-loogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased oma rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks.

NB! Kuna nõupidamistel osalemise planeerimine on endiselt keeruline, siis tuletame meelde, et mälestusstipendiumi on võimalik kasutada ka juba välismaal stažeerimisel doktorantuuris või järeldoktorantuuris olevatel Eesti ülikoolide vastavate alade üliõpilastele. Stipendium võimaldab tasuda elamis- ja transpordi- ning õppe- ja teadustöö kulude eest[R1] . 

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks stipendiaadi erialane edukus, teadustöö tase (arvestades õppetaset) ning ühiskondlik tegevus. Vôrdsete taotluste puhul eelistatakse nooremaid kandidaate vanematele ning töid, mis viivad avaldamiseni rahvusvaheliselt refereeritavates (WoS) ajakirjades.

Kandideerimiseks esita:

  •  elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • ülevaade uurimistööst ja põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile (kuni 3 lk, võib lisada ka taotluse vastava punkti alla);
  • tõend konverentsil ettekande esitamise kohta või vastuvõtva ülikooli / teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta;

NB! Palume uurimistöö ülevaate dubleerida ka inglise keeles ja saata elektroonselt.

Taotlemise tähtaeg:
1. november 2020

Stipendium antakse üle:
3. detsembril toimuval TÜ Sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul.
Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist. Stipendium tuleb sihtotstarbeliselt ära kasutada ühe aasta jooksul.