2014. aasta Lennart Meri teadustöö auhind — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta Lennart Meri teadustöö auhind

2014/2015 õppeaastal pälvisid Lennart Meri teadustöö auhinna Jaak Valge ja Kertu Anni.

Välja kuulutatakse kaks auhinda: 1500 eurot magistritöö eest ja 3500 eurot muu teadustöö (k.a. doktoritöö) eest.

Lennart Meri teadustöö auhind antakse välja Eesti riiki, rahvast, kultuuri või ühiskonda käsitleva ühe magistri- ja ühe teadustöö (kaasa arvatud doktoritöö) aurorile või autorite kollektiivile.

Konkursile võivad Tartu Ülikooli magistri- ja muude teadustööde autorid või autorite kollektiivid esitada eeltoodud valdkondades taotluste esitamise tähtajale eelnenud kalendriaastal hindele A kaitstud magistritöid ja samal ajavahemikul kaitstud või ilmunud kõrgetasemelisi teadustöid.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2015. aastal.

Konkursist osavõtjatel tuleb esitada sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. veebruariks :

  • Allkirjastatud taotlus konkursil osalemise kohta, milles märgitakse magistri- või teadustöö pealkiri, kaitsmise või ilmumise aeg ja koht, autori(te) kontaktandmed (NB! Selle stipendiumi puhul ei ole tarvis elektroonilist taotlust esitada). Digitaalselt allkirjastatud taotluse võib edastada e-posti teel aadressil tysiht@ut.ee.

  • magistritöö puhul juhendanud õppejõu arvamus (soovitus) koos tema kontaktandmetega;

  • magistri- või teadustöö lühikokkuvõte (resümee) elektroonselt;

  • nõuetekohaselt vormistatud ja köidetud magistri- või teadustöö (teadustöö äratrükid) või link teadustöö tervikfailile;

  • muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad materjalid.
Materjalid, mida on võimalik esitada digitaalsel kujul tuleks saata aadressil tysiht@ut.ee, paberkandjal materjalid  aadressil Tartu Ülikooli Sihtasutus, Ülikooli 18, 50090 Tartu

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)