2014/2015. õppeaasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014/2015. õppeaasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium

2014/2015 õppeaastal pälvis Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendiumi Evelyn Uuemaa.

TÜ sihtasutus kuulutab välja 2014/2015. õppeaasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendiumi konkursi

Stipendiumi suurus  on  12 000 eurot.
Taotluste esitamise tähtaeg on  1. veebruar 2015
Stipendiumi saajad kuulutatakse välja  24. veebruaril 2015

Ernst Jaaksoni mälestusfondi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid doktorante, teadureid ja õppejõude.  Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane Tartu Ülikooli teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma teaduskondade poolt sihtasutusele esitatud prioriteetsesse teadusvaldkonda.
Sellel aastal on teaduskondade poolt esitatud teadusprioriteedid alljärgnevad:

Filosoofiateaduskond “Humanitaarteadused”
Usuteaduskond “Ühiskond ja religioon”
Õigusteaduskond "Rahvusvaheline õigus"
Arstiteaduskond “Spordimeditsiin”
Sotsiaal- ja haridusteaduskond “Solidaarsus ja suveräänsus tänapäeva maailmas”
Kehakultuuriteaduskond “Liikumis- ja sporditeadused”
Majandusteaduskond "Teaduspoliitika"
Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
“Loodusteadused ja tehnoloogia”
Matemaatika-informaatikateaduskond “Matemaatika (funktsionaalanalüüs)”

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. veebruariks 2015.a. järgmised dokumendid:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel (sisaldab: andmeid taotleja kohta, ülevaadet hariduskäigust ja erialasest tegevusest, ülevaadet kavandatavast uurimistööst ning põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile, ülevaadet ühiskondlikust tegevusest, täielikku kulutuste eelarvet välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures (k.a reisikulud), kaasfinantseerimise allikaid ja toetussummade suurusi);

  • teadustöö kokkuvõte;

  • kahe õppejõu soovitus, sh. vastava teaduskonna dekaani soovitus (elektroonilise taotluse osa);

  • vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta;
Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumi taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tel 7375852 või 55 540 773 (Triin Vakker).