2010/2011. õppeaasta Ernst Jaaksoni mälestusfond Tartu Ülikoolis — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2010/2011. õppeaasta Ernst Jaaksoni mälestusfond Tartu Ülikoolis

2010. aasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendiumi pälvis Rene Mõttus (200 000 krooni) - sotsiaal- ja haridusteaduskonna doktorant, psühholoogia eriala.

Mälestusfondi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid doktorante, teadureid ja õppejõude. Stipendium määratakse üks kord aastas. Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane Tartu Ülikooli teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma teaduskondade poolt sihtasutusele esitatud prioriteetsesse teadusvaldkonda.

Stipendiumi suurus on 200 000 krooni ehk 12 782 eurot

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2011

Stipendiumi saajad kuulutatakse välja 24. veebruaril 2011

Sellel aastal on teaduskondade poolt esitatud teadusprioriteedid alljärgnevad:
Filosoofiateaduskond "Kultuuriuuringud"
Usuteaduskond "Religioon ja ühiskond"
Õigusteaduskond "Rahvusvaheline eraõigus"
Arstiteaduskond "Oftalmoloogia"
Sotsiaal- ja haridusteaduskond "rahvusvahelised suhted"
Matemaatika-informaatikateaduskond "Matemaatika ja matemaatiline statistika"
Kehakultuuriteaduskond "Liikumis- ja sporditeadused"
Majandusteaduskond "Välisinvesteeringute ja innovatsioonide seos ettevõtete tegevuskuludega"
Loodus- ja tehnoloogiateaduskond "Loodusteadused ja tehnoloogia"

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. veebruariks 2011.a. järgmised dokumendid:
  • stipendiumitaotlus (sihtasutuse vorm);
  • ülevaade erialasest tegevusest;
  • ülevaade kavandatavast uurimistööst ning põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile;
  • kahe õppejõu soovitus (sh. vastava teaduskonna dekaani soovitus);
  • ülevaade ühiskondlikust tegevusest;
  • vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta;
  • täielik kulutuste eelarve välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures (k.a. reisikulud);
  • kaasfinantseerimise allikad ja toetussummade suurused.
Lähem informatsioon Tartu Ülikooli Sihtasutusest telefonil 7 375 852 või 52 16 820 või e-kirja teel aadressil tysiht@ut.ee või ruth.kotsar@ut.ee