Tartu Raekojas anti üle Raefondi 2003.a. stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Tartu Raekojas toimunud pidulikul aktusel andsid Tartu linnapea Andrus Ansip ning Tartu Ülikooli Sihtasutuse juht Toomas Neemre üle Tartu Ülikooli Sihtasutuse Raefondi stipendiumid.

Raefond moodustati Tartu linna ja Tartu Ülikooli ühisinitsiatiivil TÜ Sihtasutuse juurde 1998.a. kevadel. Asutamisest möödunud 5 tegevusaasta jooksul on edukamatele üliõpilastele ning Tartu Ülikooliga seotud haritlastele, teadlastele ning teenekaile kultuuritegelastele Sihtasutuse vahendusel välja makstud stipendiume ning preemiaid ligikaudu 1 miljoni krooni ulatuses.

Raefondi preemiad (summas kuni 50 000 krooni) määratakse Tartu Ülikooli õppejõudude, üliõpilaste ja töötajate tunnustamiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, õppe- ja arendustöö tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest. Raefondi 2003. a. preemiad pälvisid:

1. Varje Sootak (Tartu Ülikooli ajalehe Universitas Tartuensis tegevtoimetaja), pikaajalise tegevuse eest Ülikooli ajalehe väljaandmisel aastatel 1975-2003. Varje Sootakil on olnud suured teened ajalehe kujundamisel oluliseks informatsiooniallikaks ülikooliga seotud uudistele ja probleemidele, samuti Tartu linna arenguga seotud temaatikale. Ülikooli leht on iganädalane oodatud lugemismaterjal paljudele tartlastele - ülikoolipere liikmetele, vilistlastele, koostööpartneritele, ülikoolielust huvitatutele jne. Selles töös on Varje Sootak kandnud suurt organisatoorset ja sisulist rolli. Käesoleval aastal tähistas ajaleht Universitas Tartuensis Eesti vanima ülikoolilehena oma 55. aastapäeva.

2. Hando Runnel (Ülikooli kuratooriumi liige, sihtkapitali "Eesti mõttelugu" peatoimetaja) silmapaistva tegevuse eest Eesti rahvusliku mõtte tutvustamisel ja propageerimisel ning Tartu linna kultuurielu elavdamisel ja Tartu Ülikooli ja ühiskonda siduva koostöö eest ülikooli kuratooriumi liikmena.

Raefondi stipendiumid (summas kuni 10 000 krooni) määratakse üliõpilastele põhimõttel: üks teaduskond - üks stipendium. Raefondi stipendiumi määramisel arvestatakse eeskätt õppetöö tulemusi, aga ka tegevust, mis on seotud Tartu linna ja Tartu ülikooliga väljaspool õppetööd. Laekunud taotluste põhjal annavad teaduskondade dekaanid oma arvamuse, mis on aluseks komisjoni otsusele. Raefondi 2003.a. stipendiumi pälvisid:

1. Mark Kant¨ukov, TÜ majandusteaduskonna bakalaureuseõppe üliõpilane, kelle erialane tegevus koondub finantsmodelleerimise küsimustele ning puudutab Lääne-Euroopa kapitaliturgude arengutendentse majandusintegratsiooni tingimustes, raha konversioonitsükli analüüsi ja planeerimist ning maksebilansi olemust ning seosed riigi majandusliku stabiilsusega;

2. Johanna Kase, TÜ bioloogia-geograafiateaduskonna bakalaureuseõppe üliõpilane, kelle erialane tegevus on seotud geenitehnoloogiaga, täpsemalt antionkogeeni p53 uurimisega. Stressiolukorras rakkudes aktiveerib see valk mitmete geenide ekspressiooni ja takistab nii kasvajatekkeliste protsesside käivitumist ning surub organismis maha juba arenema hakanud kasvajate edasise leviku. Stipendiaat Johanna Kase on kaasautorina osalenud ka oma esimese rahvusvaheliselt tunnustaud erialaajakirja saadetud teadusartikli kirjutamisel, mille avaldamist eksperdid praegu kaaluvad;

3. Kaspar Loog ,TÜ matemaatika-informaatikateaduskonna magistriõppe üliõpilane, kes on spetsialiseerunud tarkvara arendustsükli meetoditele ning tarkvara loomise protsessi meetrikale ja mõõtmisele. Tartu Linnavalitsuse toel on Kaspar Loog loonud muuhulgas Tartu Bussiinfo portaali, kus linlane saab kõige uuemat infot bussiliikluse kohta Tartu linnas. Ülikooli õppeprojektist on algatus tänaseks välja kasvanud üks Tartu linna kodulehekülje üks kõige külastatavamaid osasid;

4. Roland Karo ,TÜ usuteaduskonna magistriõppe üliõpilane, kes lõpetas 2003. aasta kevadel nominaalajaga ja cum laude Tartu Ülikooli Usuteaduskonna ning orienteerub suurepäraselt interdistsiplinaarsete uuringute keerukustes . Tema diplomitöö "Kosmoloogiline täppishäälestuse argument teoloogilises perspektiivis: kriitiline evalvatsioon" oli tähelepanuväärne ja kaugelt komplitseeritum, kui BA üliõpilaste puhul tavaks;

5. Tavo Romann ,TÜ füüsika-keemiateaduskonna bakalaureuseõppe üliõpilane, kes uurib erinevate orgaaniliste ja biokeemiliselt aktiivsete ühendite elektrokeemilise käitumise seaduspärasusi erinevate omadustega elektroodidel. Tema kogutud andmebaasi põhjal on juba lähiajal võimalik koostada artikkel avaldamiseks rahvusvahelises eelretsenseeritavas elektrokeemiaajakirjas, mis on põhiõppes väga hinnatav tulemus;

6. Mari-Liis Ööpik ,TÜ kehakultuuriteaduskonna bakalaureuseõppe üliõpilane, kelle õppetegevus koondub nii teoreetilisele füsioteraapiale auditoorsel õppetööl kui praktilisele tööle Tartu haiglates füsioteraapia assistendina. Enesetäienduseks plaanib Mari-Liis Ööpik õppida sügissemestril 2004/2005 Erasmuse vahetusprogrammi raames füsioteraapiat Soomes South Carelia Polytechnic instituudis;

7. Külli Jaako-Movits , TÜ arstiteaduskonna magistriõppe üliõpilane, kes tegeleb neurogeneesi uurimisega ajupiirkondades (hippokampus, subventrikulaarne regioon), kus terve elu jooksul tekivad uued rakud mis kujunevad neuroniteks. Tema uurimistöö eesmärgiks on selgitada, kas ravimisôltuvuse korral kesknärvisüsteemis toimuvad plastilised muutused ja kas need muutused vôivad olla olulised ravimisôltuvuse tekkimisel. Neurogeneesi farmakoloogiline regulatsioon omab praktilist tähtsust, sest farmakone, mis oleks vôimelised reguleerima neurogeneesi, vôiks kasutada ka neurodegeneratiivsete haiguste ravis.

8. Kats Kivistik ,TÜ sotsiaalteaduskonna magistriõppe üliõpilane, kes oma bakalaureusetöös analüüsis Eesti ühiskonda ja aset leidvaid probleeme arenguteooriate raamistikus. Politoloogia magistriõpingute jooksul assisteerib ta osalise ajaga ideoloogiate-alaseid kursusi ning osaleb aktiivselt politoloogia ja sotsioloogia valdkonda kuuluvates seminarides.

___________________________________________________

Tartu Ülikooli Sihtasutus loodi 1997.a. majandusliku toetuse vahendamiseks ülikoolis asuvate või ülikooliga seotud adressaatideni. Sihtasutuse tegevuse määravad ära Tartu Ülikooli huvid ja ülikooli toetamiseks koondunud inimesed. Eelkõige aidatakse kaasa ülikooli ja äriettevõtete, omavalitsuste, erinevate organisatsioonide ning eraisikute vaheliste sidemete arendamisele. Tänase seisuga haldab TÜ Sihtasutus ligi 40 eraalgatusel moodustatud stipendiumifondi, kogumahuga 23 miljonit eesti krooni.