Põhikiri — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Põhikiri


TARTU ÜLIKOOLI SIHTASUTUS

PÕHIKIRI

1. SIHTASUTUSE NIMI, ASUKOHT, TÄHTAEG JA MAJANDUSAASTA

1.1 Sihtasutuse nimeks on Tartu Ülikooli Sihtasutus (edaspidi “sihtasutus”).

1.2 Sihtasutuse asukohaks on Tartu linn.

1.3 Sihtasutus on asutatud määramata ajaks.

1.4 Sihtasutuse asutaja on Tartu Ülikool

1.5 Sihtasutuse majandusaasta algab 1. juulil ja lõpeb 30. juunil.

2. SIHTASUTUSE EESMÄRK JA SOODUSTATUD ISIKUD

2.1 Sihtasustuse eesmärk on:

2.1.1 vahendada sihtotstarbelisi toetusi Tartu Ülikoolile, Tartu Ülikooli üliõpilastele, õppejõududele ja teadustöötajatele (edaspidi “soodustatud isikud”);

2.1.2 anda välja preemiaid ja stipendiume ning finantseerida uurimisprogramme;

2.1.3 paigutada toetustena laekunud raha ja vara majanduslikult otstarbekalt, arvestades sihtasutuse eesmärke.

3. SIHTASUTUSE VARA

3.1 Sihtasutuse vara moodustub annetustest, kingitustest, sihtotstarbelistest eraldistest, sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavast majandustegevusest ja muudest seadusega lubatud allikatest.

3.2 Sihtasutusele laekuva vara võtab vastu ja selle üle korraldab arvepidamist sihtasutuse juhatus või juhatuse poolt volitatud isik. Juhatus esitab pärast majandusaasta lõppu nõukogule nimekirja aasta jooksul sihtasutust toetanud füüsilistest ja juriidilistest isikutest ning igaühe poolt sihtasutusele antud toetuse suurusest.

3.3 Sihtasutus kasutab ja käsutab vara põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning jooksvate kulude katteks. Sihtasutus kasutab ja käsutab oma vara kooskõlas seaduse, põhikirja ja nõukogu otsustega.

4. NÕUKOGU JA JUHATUS

Nõukogu

4.1 Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.

4.2 Nõukogus on 6 – 8 liiget. Nõukogu liikmete arvu käesolevas sättes antud vahemikus määrab toetajate koosolek.

4.3 Nõukogu liikme volituste tähtaeg on 4 aastat alates nimetamisest või valimisest ja lubatud on liikme kordusvalimine või nimetamine. Toetajate koosoleku poolt valitud nõukogu liikmete volitused lõppevad uute liikmete valimise koosolekule järgneval päeval koos uute või uuesti nimetatud liikmete volituste jõustumisega. Juhul, kui uuesti nimetatud liikmete hulgas ei ole eelneva koosseisu esimees, siis kutsub esimehe valimise koosoleku kokku p. 4.7.1 nimetatud Tartu Ülikooli nõukogu poolt nimetatud nõukogu liige. Juhul, kui toetajate koosoleku poolt valitud nõukogu liige soovib volituste ennetähtaegset lõpetamist, siis esitab ta avalduse nõukogule, kes otsustab oma otsusega avalduse rahuldamise. Nõukogul on õigus nimetada ennetähtaegselt tagasiastunud liikme asemele asendusliige, kelle volitused kehtivad nõukogu otsuses nimetatud ajani, kuid mitte kauem kui on teiste nõukogu liikmete volituste tähtaeg.

4.4 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või tema poolt nimetatud nõukogu liige.

4.5 Nõukogu võib otsuseid vastu võtta koosolekul või koosolekut kokku kutsumata. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti. Koosolekult puuduvad nõukogu liikmed võivad osaleda hääletamisel, edastades oma hääle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab nõukogu esimees nõukogu liikmetele e-posti teel otsuse eelnõu ja määrab tähtaja muudatusettepanekute edastamiseks e-posti teel. Peale muudatusettepanekute vastuvõtmist või tagasilükkamist saadab nõukogu esimees otsuse lõpliku redaktsiooni nõukogu liikmetele ja koopia juhatajale. Nõukogu esimees või tema poolt volitatud sihtasutuse juhataja laeb otsuse üles DigiDoc portaali. Otsus loetakse vastuvõetuks kui üle poolte nõukogu liikmetest on otsuse digitaalselt allkirjastanud. Juhul, kui nõukogu otsustab otsuste vastuvõtmise korda muuta, siis teeb ta seda oma otsusega mille poolt on hääletanud kõik nõukogu liikmed.

4.6 Nõukogu liikmetele nende ülesannete täitmise eest tasu ei maksta.

4.7 Asutamise järgselt on nõukogu liikmete määramise ja tagasikutsumise põhimõtted järgmised:

4.7.1 ühe nõukogu liikme määrab Tartu Ülikooli nõukogu;

4.7.2 ühe nõukogu liikme määrab Tartu Ülikooli rektor, alates 01.01.2012 rektori ettepanekul senat;

4.7.3 4 – 6 nõukogu liiget määrab toetajate koosolek (määrates vastava otsusega ka nõukogu liikmete arvu);

4.7.4 nõukogu liikme kutsub tagasi tema määranud organ.

4.8 Nõukogu pädevuses on:

4.8.1 anda juhatusele nõusolek vajalikeks tehinguteks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest, sealhulgas tehinguteks, millega kaasneb osaluse omandamine ja lõppemine äriühingus ning kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamine;

4.8.2 kontrollida raamatupidamise õigsust ja vara olemasolu ning sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale;

4.8.3 nõuda juhatuselt tegevuse aruannet ja bilansi koostamist;

4.8.4 esindada sihtasutust vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatuse liikmega;

4.8.5 kinnitada juhatuse poolt esitatud raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne;

4.8.6 määrata audiitorite arv ja nimetada audiitorid;

4.8.7 muuta põhikirja;

4.8.8 algatada sihtasutuse tegevuse lõpetamine;

4.8.9 otsustada muid küsimusi, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste juhtorganite pädevusse.

4.9 Nõukogu esindab suhetes kolmandate isikute ja juhatuse liikmetega nõukogu esimees.

4.10 Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui nõukogu liikme sellest tehingust tulenevad huvid on vastuolus sihtasutuse huvidega.

Juhatus

4.11 Sihtasutust juhib ja esindab juhatus.

4.12 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada sihtasutust kõikide tehingute tegemisel. Tavapärasest tegevusest erinevaid tehinguid ja õigustoiminguid sh punktis 4.8.1 sätestatud tehinguid võivad juhatuse liikmed teha üksnes nõukogu eelneval nõusolekul.

4.13 Juhatus koosneb 1 – 3 liikmest. Kui juhatuses on üle 2 liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe.

4.14 Juhatus liikme volituste tähtaeg on 3 aastat.

4.15 Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu lihthäälteenamusega.

4.16 Juhatuse liikmele võib maksta tasu. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega. Nõukogu peab juhatuse liikme tasustamise korra ning tasude ja muude hüvitiste suuruse määramisel, samuti juhatuse liikmega lepingu sõlmimisel tagama, et juhatuse liikmele sihtasutuse poolt tehtavate maksete kogusumma oleks mõistlikus vastavuses juhatuse liikme ülesannete ja sihtasutuse majandusliku olukorraga.

5. TOETAJATE KOOSOLEK

5.1 Toetajate koosolek kutsutakse kokku punktis 4.7.3 sätestatud nõukogu liikmete määramiseks või tagasikutsumiseks. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees vähemalt üks kord nelja aasta jooksul hiljemalt üks kuu enne toetajate koosoleku poolt määratud nõukogu liikmete volituste aegumist. Nõukogu esimees kutsub toetajate koosoleku kokku ka muul ajal, kui seda nõuab vähemalt 5 toetajat.

5.2 Toetajate koosolekul on hääleõiguslikud kõik sihtasutust möödunud nelja majandusaasta jooksul toetanud füüsilised ja juriidilised isikud, kelle toetuse rahalise väärtuse summa on nelja majandusaasta jooksul minimaalselt 4000 eurot.

5.3 Toetajate koosolek protokollitakse.

5.4 Toetajate koosolekul loetakse nõukogu liikmeks määratuks enim hääli saanud kandidaat. Toetajate koosoleku poolt määratud nõukogu liikme tagasikutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 50% koosolekul osalevatest toetajatest.

5.5 Toetajate koosolek võib teha otsuse toetajaid kokku kutsumata kirjalikul hääletamisel. Kirjaliku hääletuse läbiviimiseks saadab nõukogu esimees toetajatele e-posti teel otsuse eelnõu materjalid ja määrab tähtaja hääle edastamiseks e-posti teel. Kirjaliku hääletuse teel saadud hääled võib lisada toetajate koosolekul osalenute häältele.

5.6 Igal toetajate koosolekul hääleõigust omaval toetajal on üks hääl, sõltumata tema antud toetuse suurusest.

6. RAAMATUPIDAMINE JA AUDIITORI VALIMISE NING TAGASIKUTSUMISE KORD

6.1 Sihtasutuse raamatupidamist korraldab juhatus.

6.2 Sihtasutuse audiitori määramise, tema volituste kestuse ning tema tasustamise korra otsustab nõukogu. Kui nõukogu ei otsusta teisiti, on audiitori volituste kestuseks üks aasta alates tema määramise otsustamisest.

7. PÕHIKIRJA MUUTMISE KORD

Sihtasutuse põhikirja võib muuta üksnes muutunud asjaolude arvessevõtmiseks, järgides sihtasutuse eesmärki. Põhikirja võib muuta sihtasutuse nõukogu otsusel, mille poolt on antud vähemalt 2/3 kõigist nõukogu liikmete häältest ja mis jõustub, kui selle kiidab heaks Tartu Ülikooli nõukogu.

8. SIHTASUTUSE LÕPETAMINE

8.1 Sihtasutus lõpetatakse sihtasutuse asutaja või nõukogu otsusel, mis jõustub, kui selle kiidab heaks Tartu Ülikooli nõukogu või muudel seaduses sätestatud alustel. Nõukogu võib otsustada sihtasutuse lõpetamise üksnes mõjuval põhjusel. Nõukogu otsus sihtasutuse lõpetamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad kõik nõukogu liikmed.

8.2 Sihtasutuse likvideerijateks on juhatuse liikmed.

8.3 Sihtasutuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara Tartu Ülikoolile.

Käesolev põhikiri on heaks kiidetud: 6. märtsi 2015.a Tartu Ülikooli Sihtasutuse nõukogu otsusega ning 15. juuni 2015.a Tartu Ülikooli nõukogu otsusega nr 15.