Tulumaksuvabade stipendiumite nõuded — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Tulumaksuvabade stipendiumite nõuded


Muudatused tulumaksuseaduses alates 01.01.2015

§ 19 korrastab toetuste ja stipendiumide maksustamise aluseid.

TuMS § 19 lg 3 punkt 3 täpsustab, et tulumaksuvabad on üksnes seaduses sätestatud toetused. Maksuvabastuse kohaldamiseks peab seaduses olema sätestatud vähemalt konkreetse toetuse liik. Kuna sotsiaalse iseloomuga toetuseid maksavad lisaks riigile ka kohaliku omavalitsuse üksused, siis laieneb TuMS § 19 lg 3 punkti 3 alusel maksuvabastus ka valla- või linnavolikogu määruses sätestatud toetustele. Jätkuvalt ei kohaldata maksuvabastust toetustele, mida makstakse seoses ettevõtlusega või juriidilise isiku juhtumis- või kontrollorgani liikmeks olekuga ning asendusteenistuja ja reservväelase toetusele (TuMS § 19 lg 4).

§ 19 uued lõiked 5 – 7 toovad füüsilistele isikutele makstavate stipendiumide tulumaksuvabastuse alused Vabariigi Valitsuse määrusest seadusesse ja korrastavad neid.

Lõike 5
alusel ei maksustata tulumaksuga stipendiumi:
1)  mille maksmine on sätestatud seaduses või valla- või linnavolikogu määruses või mida makstakse riigieelarvest;
2)  mida maksab oma õpilasele või üliõpilasele Eesti Vabariigi haridusseaduses nimetatud õppeasutus või sellega samaväärne välisriigi õppeasutus;
3) mida maksab üliõpilasele riigi või kohaliku omavalitsuse teadus- ja arendusasutus või avalik-õigusliku juriidilise isikuna või sellise isiku asutusena tegutsev teadus- ja arendusasutus seoses tema õppe- ja teadustööga;
4) mida maksab välisriigi valitsus või välisriigi kohaliku omavalitsuse üksus või rahvusvaheline või valitsustevaheline organisatsioon.

Lõike 6 alusel on tulumaksuvaba stipendium, mida maksab tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud Eesti ühing või TuMS § 11 lõike 10 kohaselt nimekirja kantud ühinguga võrdsustatud ühing (teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud ja TuMS § 11 lõikes 10 nimetatud tingimustele vastav ühing) tingimustel, et:
1)  stipendiumi makstakse TuMS § 11 lõike 2 punktis 3 nimetamata isikule;
2)  stipendium määratakse avaliku konkursi korras, mille kohta on avaldatud teade üleriigilise levikuga päevalehes,

kohalikus ajalehes, stipendiumi maksja veebilehel või valdkondlikku teavet sisaldaval veebilehel.

Maksuvaba stipendiumi ei saa maksta ühing oma asutajale, liikmele, juhtumis- või kontrollorgani liikmele (§ 9), viimase 12 kuu jooksul ühingule annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtumis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud § 8 lõike 1 punktis 1 loetletud isikutele (TuMS § 11 lg 2 p 3).


Lõige 7 sätestab stipendiumi mõiste. TuMS tähenduses on stipendium tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele.

Seega TuMS käsitab stipendiumina sellist summat, mille maksmisega antakse isikule tingimused ja vahendid õppimiseks või enese täiendamiseks. Maksuvabastuse seisukohalt ei ole oluline, kas stipendiumi makstakse regulaarselt või ühekordselt. Oluline on see, et stipendiumi maksmisega ei kaasneks selle saaja allumist stipendiumi maksja sisekorrale, juhistele või järelvalvele (va näiteks õppestipendiumiga kaasneda võiv õppe- ja uurimistöö reeglite järgimise kohustus) ning et oma olemuselt ei oleks tegemist tasu maksmisega mingi töö tegemise või teenuse osutamise, sealhulgas teose loomise eest. Stipendiumina ei saa käsitada ka selliseid summasid, mida makstakse seoses juba tehtud töö või loodud teosega. Sel juhul või tegemist olla näiteks preemiaga, millega tunnustatakse mingit saavutust või litsentsitasuga.

Seoses stipendiumi tulumaksuvabastuse reeglite täpsustamisega näeb TuMS § 571 ühingutele ette makstud stipendiumide saajate ja suuruse kohta maksuhaldurile andmete esitamise kohustuse (TuMS § 571 lg 3). Stipendiaadid ja makstud stipendiumid deklareeritakse vormil INF9 ja esimest kohta 2015.aasta eest 2016.aasta 1. juuliks.