Väliseesti külalisprofessori stipendiumifond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Väliseesti külalisprofessori stipendiumifond

Fondi eesmärk on tagada nimekate välismaal töötavate eesti päritolu professorite töötamine Tartu Ülikoolis viihemalt ühe aasta või erandina ühe semestri jooksul.

Tutvustus

Väliseesti külalisprofessori programm on loodud Tartu Ülikooli liikmeskonna koostöö edendamiseks Eesti päritolu tippteadlastega kogu maailmas ning rahvusülikooli ja tema rolli tutvustamisks maailmas. Fondi eesmärk on tagada nimekate välismaal töötavate eesti päritolu professorite töötamine Tartu Ülikoolis vähemalt ühe aasta või erandina ühe semestri jooksul.

Väliseesti külalisprofessor:

 • osaleb ülikooli õppe- ja teadustöös;
 • peab ülikoolis avalikke loenguid;
 • populariseerib oma teadusvaldkonda Eestis ja Tartu Ülikoolis;
 • võib vastastikusel kokkuleppel osaleda kõikide ülikooli valdkondade ja ülikooli asutuste töös;
 • võib nõuandva häälega eksperdi või külalisena osaleda komisjonide ja nõukogude töös.

Statuut

1. Väliseesti külalisprofessori stipendiumifondi (edaspidi Fond) algkapitali moodustub Tartu Ülikooli sihtasutusele (edaspidi Sihtasutus) laekunud sihtannetustest.

2. Stipendiumifondi haldab sihtasutus.

3. Stipendium määratakse üks kord aastas. Stipendiumi võib taotleda Eesti päritolu teadlane, kes töötab väljaspool Eestit asuvas ülikoolis või teadusasutuses.

4. Üks kuu enne stipendiumikonkursi väljakuulutamist edastavad ülikooli valdkonnad sihtasutuse juhatusele prioriteetsed teaduserialad, millistel ülikool soovib stipendiaadid Tartusse kutsuda.

5. Stipendiumikonkurss koos infoga prioriteetsete teaduserialade kohta kuulutatakse Tartu Ülikooli ja Sihtasutuse juhatuse poolt välja ülikooli teabekanalites ning teistes Eesti ja rahvusvahelistes kanalites rahvusülikooli aastapäevasündmuste raames. 

6. 2019. aastal on taotluste laekumise tähtaeg 1. oktoobril (k.a). Stipendiumi saaja(d) kuulutatakse välja rahvusülikooli aastapäeva aktusel Tartu Ülikoolis. Esimene stipendiaat kuulutatakse välja 1. detsembril 2019.

7. Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks vabas vormis avaldus koos lisamaterjalidega:

 • elulugu (mis sisaldab andmeid taotleja kohta, ülevaadet hariduskäigust ja erialasest tegevusest);
 • ülevaade kavandatavast tegevusest Tartu ülikoolis;
 • vastuvõtva TÜ valdkonna kinnitus.

8. Laekunud taotlusi hindab viieliikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu nimetab Tartu Ülikooli rektor. Komisjoni koosseisu kuuluvad TÜ esindaja(d), käesoleva aasta kahe suurima annetuse teinud isikute ja organisatsioonide esindaja(d).

9. Stipendiumikomisjon vaatab läbi laekunud taotlused ja esitab otsuse Sihtasutuse nõukogule kinnitamiseks.

10. Väliseesti külalisprofessori valimisel arvestatakse kandidaadi tegevuse vastavust Tartu Ülikooli ning tema valdkondade arengukavadele. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks kandidaadi erialane edukus ja ühiskondlik tegevus ning Tartu Ülikooli valdkondade poolt esitatud prioriteetsed teadusvaldkonnad.

11. Sihtasutuse nõukogu kinnitab stipendiumite saajad vastavalt stipendiumikomisjoni ettepanekutele.

12. Stipendiumi suurus üheks aastaks (september-juuni) on 50 000 eurot, sisaldades endas:

 • professori töötasu lähtuvalt TÜ professori palgaastmetest;
 • reisikulu (vähemalt üks kord semestris);
 • majutuskulu.

Lisaks stipendiumile garanteerib TÜ külalisprofessorile tööruumid koos vajamineva sisustuse ja assistendi teenusega ning vajadusel akadeemilise töörühma vastuvõtvas üksuses.

13. Stipendiaadi ja Sihtasutuse vahel sõlmitakse tähtajaline stipendiumi kasutamise leping, milles sätestatakse stipendiaadi tegevus TÜ-s, sh. õppe- ja teadustöö ning avalike loengute eesmärgid ja maht.

14. Juhul, kui stipendiumikonkursile ei laeku statuudis nõutud tasemega taotlusi, jäetakse stipendiumid sellel aastal välja andmata ja väljamaksmata stipendiumite summa lisandub Fondi põhikapitalile.

15. Sihtasutus informeerib avalikkust väliseesti külalisprofessori stipendiumist Tartu Ülikoolis ja nimetatavatest stipendiaatidest. Esmajärjekorras edastatakse informatsioon stipendiumikonkursi tulemuste kohta stipendiumikonkursil osalenutele.

Stipendiaadid:

2020/2021 -  California Ülikooli ajaloo ja globaaluuringute lektor David Ilmar Lepasaar Beecher
2021/2022 - Aalborgi Ülikooli kultuuripsühholoogia professor Jaan Valsiner