Väliseesti külalisprofessori stipendiumifond — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Elemendi ID:
3516286
Pealkiri:
Väliseesti külalisprofessori stipendiumifond
Statuut aktiivne? (linnuke kui pole aktiivne): false
Lühikirjeldus:
Fondi eesmärk on tagada nimekate välismaal töötavate eesti päritolu professorite töötamine Tartu Ülikoolis viihemalt ühe aasta või erandina ühe semestri jooksul.
Tekst:

Tutvustus

Väliseesti külalisprofessori stipendium on asutatud selleks, et edendada Tartu Ülikooli liikmeskonna koostööd eesti päritolu tippteadlastega kogu maailmas ning tutvustada rahvusülikooli ja tema rolli. Stipendiumifondi eesmärk on tagada nimekate välismaal töötavate eesti päritolu teadlaste ja õppejõudude osalemine Tartu Ülikooli tegevuses vähemalt ühe aasta või erandina ühe semestri jooksul.
Väliseesti külalisprofessor osaleb ülikooli õppe- ja teadustöös, peab ülikoolis avalikke loenguid ning populariseerib oma teadusvaldkonda ülikoolis ja kogu Eestis.
Stipendiumi väljaandmist rahastavad Eesti Õppetooli Sihtasutus (Kanada), Eesti Üliõpilaste Toetusfond USA-s ja Tartu Ülikooli Fond (Kanada).

Statuut

1. Väliseesti külalisprofessori stipendiumi (edaspidi: stipendium) algkapital moodustub Tartu Ülikooli Sihtasutusele (edaspidi: sihtasutus) laekunud ettevõtete, organisatsioonide ning eraisikute sihtannetustest.
2. Stipendiumi väljaandmist korraldab Tartu Ülikooli Sihtasutus (edaspidi sihtasutus).
3. Stipendium määratakse üks kord aastas. Stipendiumi võib taotleda eesti päritolu teadlane või õppejõud, kes töötab väljaspool Eestit asuvas ülikoolis või teadusasutuses.
4. Stipendiumikonkursi kuulutavad välja Tartu Ülikool (edaspidi: ülikool) ja sihtasutus ülikooli ning teistes Eesti ja rahvusvahelistes teabekanalites peale sihtotstarbelise toetuse otsuse laekumist.
5. Stipendiumi saaja(d) kuulutatakse välja rahvusülikooli aastapäeva aktusel ülikoolis.
6. Stipendiumi taotlejal tuleb esitada 1. oktoobriks sihtasutuse kodulehel elektrooniline taotlus koos järgmiste lisamaterjalidega:
6.1. elulugu, mis sisaldab muu hulgas ülevaadet taotleja hariduskäigust ja erialasest tegevusest;
6.2. ülevaade kavandatavast tegevusest ülikoolis (koos Eestis viibimise ajakavaga);
6.3. ülikooli asjaomase valdkonna dekaani kinnitus valmisoleku kohta taotleja tööle võtta.
7. Taotlusi hindab stipendiumikomisjon, mille koosseisu nimetab ülikooli rektor. Komisjoni koosseisu kuuluvad ülikooli ning annetuse teinud isikute ja organisatsioonide esindajad.
8. Väliseesti külalisprofessori stipendiumi saaja valimisel arvestatakse taotleja tegevuse vastavust ülikooli ja selle valdkondade arengukavadele. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks kandidaadi erialane edukus ja ühiskondlik tegevus ning tema tegevuse vastavus ülikooli prioriteetsetele teadusvaldkondadele.
9. Stipendiumikomisjon teeb otsuse stipendiumi saaja kohta koosseisu häälteenamusega.
10. Üheks õppeaastaks (septembrist juunini) mõeldud stipendium on 50 000 eurot, üheks semestriks (septembrist jaanuarini või veebruarist juunini) mõeldud stipendium on 25 000 eurot. Stipendium sisaldab
10.1. erialaseks enesetäiendamiseks mõeldud stipendiumi;
10.2. sõidu- ja elamiskulu.
11. Stipendiumi saamise tingimus on, et ülikool võtab stipendiaadi tööle külalisprofessorina. Lisaks töötasule võimaldab ülikool külalisprofessorile tööruumid koos vajamineva sisustuse ja assistenditeenusega ning vajaduse korral akadeemilise töörühma vastuvõtvas üksuses.
12. Stipendiaadi ja sihtasutuse vahel sõlmitakse stipendiumi kasutamise leping.
13. Stipendiaadi ja ülikooli vahel sõlmitakse tähtajaline tööleping.
14. Komisjon võib teha otsuse anda stipendium üheks semestriks. Sel juhul võib anda stipendiumi kahele isikule. Kui stipendiumikonkursile ei laeku statuudi nõuetele vastavaid taotlusi, jäetakse stipendium sel aastal välja andmata.
15. Sihtasutus ja ülikool teavitavad avalikkust väliseesti külalisprofessori stipendiumist ja stipendiaatidest. Teave stipendiumikonkursi tulemuste kohta edastatakse esmajärjekorras stipendiumikonkursil osalenutele.
16. Stipendiumi vahendeid haldab Sihtasutus. Stipendiumi rahastaja lisab Stipendiumi kogusummadele 5% sihtasutuse omakulude katteks.

Stipendium on asutatud 2018. aastal.


Stipendiaadid:

2020/2021 - California Ülikooli ajaloo ja globaaluuringute lektor David Ilmar Lepasaar Beecher
2021/2022 - Aalborgi Ülikooli kultuuripsühholoogia professor Jaan Valsiner
Valdkond:
ElementDrop
Akadeemilised üksused: