Talendid Tartusse programmi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli esimese õppeastme eestikeelsetele õppekavadele õppima asuvaid silmapaistvaid gümnaasiumilõpetajaid

Eesmärk

Talendid Tartusse programmi stipendium (edaspidi stipendium) on loodud Tartu Ülikooli sihtasutuse juurde (edaspidi sihtasutus) eesmärgiga toetada Tartu Ülikooli esimese õppeastme eestikeelsetele õppekavadele õppima asuvaid silmapaistvaid gümnaasiumilõpetajaid.  

Statuut

1. Fond moodustub  ettevõtete, eraisikute (sh. vilistlaste) ja muude organisatsioonide annetustest.

2. Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli eestikeelsetele esimese õppeastme õppekavadele õppima asuvatele silmapaistvatele gümnaasiumilõpetajatele:

 • kes on viimasel kolmel aastal osalenud rahvusvahelisetel olümpiaadidel, sealjuures on eelistatud kandidaadid, kes on võitnud medali/medaleid rahvusvaheliselt olümpiaadilt,
 • kes on ühiskondlikult aktiivsed (osalevad aktiivselt õppetöövälistes tegevustes, ühiskondlikes organisatsioonides, on huvitatud ettevõtlusest vms),
 • on avara silmaringiga ning orienteeruvad hästi ühiskondlikes teemades,
 • on valmis kohtuma stipendiumifondi esindajatega intervjuuks.

3. Ühe stipendiumi suurus on 10 000 eurot,  mis sisaldab 2080 euro suurust toetust välismaal õppimiseks. Stipendiumi põhiosa ehk 7920 eurot makstakse välja võrdsetes osades 220 eurot kuus õppeaasta jooksul (septembrist augustini).  

4. Stipendium määratakse kolmeks aastaks. Stipendiumi maksmine lõpetatakse:

 • kui stipendiaadi keskmine hinne (kaalutud keskmine üle positiivsete tulemuste) langeb alla 4,0;
 • kui stipendiaadil on õppekava kohaselt täitmisele kuuluvast eelmiste semestrite õppemahust semestri alguseks täitmata rohkem kui 6 EAP-d või kui stipendiaat on välismaal õpitud semestril läbinud õppeaineid või praktikat vähem kui 15 EAP mahus;
 • õpingute katkestamisele järgneval kuul.

5. Stipendiumi maksmine katkestatakse akadeemilisele puhkusele jäämisel. Stipendiumi maksmine jätkub akadeemiliselt puhkuselt naasmise järel.

6. Stipendiumi konkursi kuulutab sihtasutus vastavalt stipendiumikomisjoni otsusele välja vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega. Taotluste esitamise tähtaeg, stipendimite arv määratakse kindlaks enne konkursi väljakuulutamist.

7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil sihtasutusele esitada:

 • vabas vormis taotlus;
 • CV;
 • õppetulemuste ülevaade (viimase kahe aasta hinneteleht kooli kinnitusega), sh rahvusvaheliste olümpiaadide tulemuste ülevaade;
 • motivatsioonikiri.

8. Stipendiumi määrab 5-liikmeline komisjon, kuhu kuulub kaks fondi toetajat või nende esindajad, kaks TÜ rektori poolt nimetatud liiget ja üks TÜ sihtasutuse nõukogu esindaja.  

9. Stipendiumikomisjon edastab oma otsuse stipendiumi saaja(te) kohta sihtasutusele.  

10. Stipendiumikonkursi tulemused kuulutatakse avalikult välja TÜ erinevates infokanalites.

11. Fondi vahendeid haldab sihtasutus kohaldades haldustasu omakulude katteks vastavalt sihtasutuse nõukogu poolt kehtestatud määradele.  

12. Juriidilisest isikust toetaja soovil sõlmib sihtasutus toetuse üleandmise kohta vastavasisulise lepingu.