Voldemar Jaanbergi stipendiumi fond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Voldemar Jaanbergi stipendiumi fond

Voldemar Jaanberg sündis 1911. aastal Eestis ja lõpetas 1939. aastal TÜ majandusteaduskonna. Pärast II maailmasõda elas ja töötas ta Kanadas.

Statuut

1. Voldemar Jaanbergi nimelise Mälestusfondi stipendiumi algkapital moodustub Voldemar Jaanbergi poolt pärandatud summast, millest sihtasutus arvestab ühekordselt omakulude katteks 8%.

2. Mälestusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrante, doktorante, teadureid ja õppejõude, et kasvatada tugev akadeemiline järelkasv Eesti majandusteadusele.

3. Mälestusfondi stipendiumikapitali haldab Tartu Ülikooli Sihtasutus.

4. Stipendiume makstakse välja fondi põhikapitali ja investeerimisest saadud kasumi arvelt kuni fondi jäägi ammendumiseni.

5. Igal aastal makstakse välja kuni viis 2000 euro suurust stipendiumi.

6. Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrant, doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane teadur või õppejõud.

7. Stipendiumikonkurss kuulutatakse Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhatuse poolt välja sihtasutuse kodulehel, meililistides ja ülikooli infokanalites üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega.

8. Taotluste laekumise tähtaeg on 1. november. Stipendiumi saajad kuulutatakse välja rahvusülikooli aastapäeval. Stipendiaadi ja sihtasutuse vahel sõlmitakse stipendiumi kasutamise leping, milles sätestatakse ka stipendiaadi kohustused Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ja sihtasutuse ees.

9. Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel, mis sisaldab andmeid taotleja kohta, ülevaadet õppe- ja teadustöö ning ühiskondliku tegevuse kohta ja õppejõu soovitust.

10. Stipendiumile võib kandideerida ja stipendiumi võib määrata stipendiaadile korduvalt.

11. Laekunud taotlusi hindab kolmeliikmeline stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad kaks majandusteaduskonna esindajat ja sihtasutuse esindaja. Komisjoni koosseisu kinnitab majandusteaduskonna dekaan.

12. Stipendiumikomisjon vaatab läbi laekunud taotlused ja esitab   ettepaneku stipendiaatide kohta Tartu Ülikooli Sihtasutuse nõukogule kinnitamiseks.

13. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja õppeedukus (magistrandid, doktorandid), erialane tulemuslikkus ning ühiskondlik tegevus.

14. Tartu Ülikooli Sihtasutuse nõukogu määrab:
 • stipendiumite suuruse ja arvu üks kuu enne stipendiumikonkursi väljakuulutamist;
 • stipendiumite saajad vastavalt stipendiumikomisjoni ettepanekutele.
15. Hiljemalt üks aasta pärast stipendiumi kätteandmist esitab stipendiaat sihtasutuse juhatusele aruande stipendiumi kasutamise kohta.

16. Stipendiumi suuruse alampiir on 2000 eurot. Juhul kui stipendiumikonkursile ei laeku statuudis nõutud tasemega taotlusi, võib stipendiumite arvu muuta.

17. Tartu Ülikooli Sihtasutus informeerib avalikkust Voldemar Jaanbergi nimelise Mälestusfondi stipendiumist Tartu Ülikoolis ja nimetatavatest stipendiaatidest.

18. Esmajärjekorras edastatakse informatsioon stipendiumikonkursi tulemuste kohta stipendiumikonkursil osalenutele.

Uuendatud jaanuaris 2015.

Stipendiumi senised saajad:
2008. aasta (´a 15 000 krooni)
 • Sirle Bürkland
 • Kaisa Kase
2010. aasta (´a 15 000 krooni)
 • Anne Reino
 • Oliver Lukason
2015. aasta (´a 2 000 eurot)
 • Liina Joller
 • Kateryna Volkovska
 • Maryna Tverdostup
 • Diana Gabrielyan
 • Michael Mosisa Gurmessa
2016. aasta (´a 2 000 eurot)
 • Teele Treiel
 • Epp Kõster
 • Nataliia Ostapenko
 • Mykola Herasymovych
 • Isaac Nana Akuffo
2017. aastal (´a 2 000 eurot)
 • Uku Varbalne, majandusteaduse õppekava 4. aasta doktorant
 • Sven-Kristjan Borman, majandusteaduse õppekava 4. aasta doktorant
 • Anni Pähna, ettevõtluse ja tehnoloogiajuhtimise õppekava 2. aasta magistrant
 • Anoosha Khadija Zahid, matemaatilise majandusteaduse õppekava 1. aasta magistrant
 • Irina Martyanova, matemaatilise majandusteaduse õppekava 1. aasta magistrant