Udo Mällo stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Udo Mällo stipendium

Udo Mällo (18. detsember 1922 Tartu – 8. detsember 2014 Toronto) oli peamiselt Kanadas tegutsenud väliseesti ettevõtja ja ühiskonnategelane. Ta õppis aastatel 1942-44 Tartu Ülikoolis veterinaarmeditsiini, hiljem Grazi Ülikoolis keemiat. 1944. aastal põgenes ta Saksamaale, sealt Austriasse ja 1947. aastal Kanadasse. Töötas aastatel 1948-83 firmas Canada Packers Ltd, sellest 1980-83 toiduõlide osakonna juhatajana. Oli aastast 1980 firma Kingsway Labs Ltd asutaja ja omanik. Udo Mällo oli aktiivne Toronto eestluse ja eesti vaimu edasikandja, mh ka Eesti Üliõpilaste Seltsi auvilistlane. Udo Mällo on maetud Tartu Raadi kalmistule.

Statuut

1. Udo Mällo (edaspidi asutaja) stipendiumifond on loodud Tartu Ülikooli Sihtasutusele (edaspidi sihtasutus) fondi asutaja poolt iga-aastaselt annetatava summaga. Käesolev statuut määrab Udo Mällo stipendiumifondi toimimise ja sellest korraldatavate stipendiumikonkursside (edaspidi stipendium) üldtingimused. Stipendiumifondi alt korraldatavate konkreetsete stipendiumide väljaandmise tingimused sätestab nende jaoks koostatud eraldi kord (edaspidi kord).

2. Sihtasutus kasutab omakulude katteks 10% stipendiumideks ülekantavast summast. Kogu ülejäänud raha makstakse välja stipendiumideks.

3. Stipendiumi eesmärgiks on toetada Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides õppivate andekate üliõpilaste õppe- ja teadustööd.

4. Stipendiumide korra (sh stipendiumide täpne arv, suurus, jagamise alused, kandideerimise ja väljaandmise tähtpäevad) otsustab sihtasutuse usalduskogu juhatuse ning asutaja või tema esindaja ühiselt tehtud ettepaneku alusel.

5. Stipendiumitaotlused vaatab läbi stipendiumikomisjon (edaspidi komisjon), mis hindab laekunud taotlusi, valib stipendiumi saajad ja esitab need kinnitamiseks sihtasutuse usalduskogule. Komisjoni koosseis määratakse stipendiumi korras, komisjoni koosseisu peab alati kuuluma asutaja või tema esindaja.

6. Stipendiumi kuulutab sihtasutus välja Universitas Tartuensises ja sihtasutuse koduleheküljel vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega.

7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada sihtasutusele korras määratud tähtpäevaks dokumendid, mis on samuti ära toodud konkreetse stipendiumi korras.

8. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks muuhulgas taotleja õppeedukus ja erialaline edukus, motivatsioon edasiõppimiseks ning tulevikuplaan omandatud teadmiste rakendamiseks Eestis. Arvesse võetakse ka taotleja eesmärke stipendiumi kasutamisel. Täpsemad tingimused sätestab iga stipendiumi jaoks koostatud eraldi kord.

9. Komisjonil on sobivate taotluste puudumisel õigus jätta stipendium välja andmata. Erandjuhtudel võib komisjon teha otsuse anda stipendium isikule, kes on esitanud taotluse, kuid ei vasta kõigile ettenähtud tingimustele.

10. Stipendiumide üleandmise sätestab iga stipendiumi jaoks koostatud eraldi kord.

11. Sihtasutus teatab stipendiumi saajatest Universitas Tartuensises ja oma kodulehel.

Stipendiumi saajad:
2010.a.
  • Ingmar Jaska 48 000 krooni
2011.a.
  • Raivo Prank 1 300 eurot
  • Meelis Saueauk 1 300 eurot
  • Marika Kütt 880 eurot