Professor Peeter Tulviste mälestusfond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Professor Peeter Tulviste mälestusfond

Stipendiumifondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadustegevust Tartu Ülikooli õppejõudude, teadustöötajate ja üliõpilaste hulgas ning laiemalt kogu ühiskonnas. 

Professor Peeter Tulviste oli silmapaistev akadeemiline liider ja ülikoolijuht, tuntud ühiskonnategelane ja Eesti ühiskonna eestkõneleja. Professor Tulviste rajas Eestis kultuuripsühholoogia koolkonna, ta oli üks maailma selle teadusvaldkonna liidreist, kel õnnestus muuta kogu psühholoogia arengut suurema kultuuriteadlikkuse suunas. Tema teadustöös on kesksel kohal kultuuri ja mõtlemise seosed. Eelkõige paelus teda küsimus sellest, kui palju inimese olemus, psüühika ja tegevus ajaloo käigus muutuvad.  

Jäädvustamaks Tartu Ülikooli rektori ja silmapaistva ühiskonnategelase professor Peeter Tulviste mälestust, asutavad Tartu Ülikool, Tartu Linnavalitsus, Tartu Rotary klubi, Eesti Psühholoogide Liit ja Tartu Ülikooli sihtasutus (edaspidi sihtasutus) Professor Peeter Tulviste mälestusfondi (edaspidi fond). Stipendiumifondi eesmärk on toetada ja tunnustada üliõpilasi ja noorteadlasi, kes on ühiskondlikult aktiivsed ning panustavad oma silmapaistva õppe- ja teadustööga Eesti ühiskonna edendamisse.  

Statuut

1.  Stipendiumifondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadustegevust Tartu Ülikooli õppejõudude, teadustöötajate ja üliõpilaste hulgas ning laiemalt kogu ühiskonnas.

2.  Fondi põhikapital kujuneb ettevõtete, organisatsioonide ning eraisikute sissemaksetest.

3.  Stipendiumi suurus on 5000 eurot.

4.  Sihtasutusel on õigus stipendiumide arvu ja suurust muuta lähtudes fondi laekunud summade suurusest.

5.  Avaliku konkursi preemiale kuulutab sihtasutuse juhatus välja ülikooli teabekanalites üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega. Taotluste laekumise tähtaeg on 15. jaanuar.

6.  Preemia saaja peab olema kuni 40-aastane (k.a) magistri- või doktorikraadiga Tartu Ülikoolis õppiv või töötav isik, kes oma teadustööga on andnud olulise panuse inimese kultuurilise olemuse mõistmisesse. Kandidaadi uurimistöö võiks ühendada eri teadusalasid ja kombineerida teadustöö metoodikaid uudsel moel. Preemia määratakse eelneval kolmel aastal avaldatud kõrgetasemelise teadustöö eest.

7.  Taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks:

  • elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel
  • ülevaade eelneval kolmel aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustööst ja põhjendus, kuidas see vastab statuudi p 6 toodud kriteeriumidele (sisaldub taotlusvormis)
  • juhendava õppejõu soovitus (sisaldub taotlusvormis);
  •  muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

8.  Konkursile laekunud töid hindab 3-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad Peeter Tulviste perekonna esindaja, aasta suurim annetaja või tema esindaja ja Tartu Ülikooli rektori poolt määratud esindaja.

9.  Lisaks silmapaistvale teadustööle võetakse preemia määramisel arvesse kandidaadi aktiivset hoiakut õppetöös, panustamist ülikooli tegevustesse ning osalemist ühiskonna ja rahvuslikkuse edendamist puudutavates aruteludes.

10. Preemia saajalt palutakse oma teadustööd tutvustava populaarteadusliku kirjutise avaldamist nt ERR Novaatori portaalis, kultuurilehes Sirp vm.

11. Komisjon esitab oma otsuse stipendiumi saajate kohta sihtasutuse nõukogule   kinnitamiseks.

12. Juhul, kui konkursile ei laeku nõutud tasemega taotlusi, jäetakse stipendium sel aastal välja andmata.

13. Stipendium antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel Tartu Ülikoolis.

14. Fondi haldab ning avaliku konkursi fondi stipendiumitele korraldab sihtasutus, kasutades omakulude katteks 8-10% igast fondi tehtavast sissemaksest.  

27. oktoobril 2017, Tartus

Toetajad:

Volli Kalm
Talis Bachmann
Tõnu-Andrus Tannberg
Saima Tiirmaa-Oras
Toivo Maimets
Jaan Ross
Tiia Tulviste
Jaan Tulviste
Epp Tulviste
Neinar Seli
Peep Pruks
Hando Runnel
Ene Seidla
Jaanus Tammjärv
Ingrid Sahk
Eesti Psühholoogide Liit
Tartu linnavalitsus
Tartu Rotary klubi
Toivo Jullinen

Stipendiumi laureaadid:

2017./2018. õppeaasta - Ester Oras, TÜ laboratoorse arheoloogia vanemteadur
2018./2019.a. Vladimir Sazonov, TÜ vana Lähis-Ida uuringute vanemteadur
2019./2020.a. Andra Siibak, TÜ meediauuringute professor