Peeter Põllu stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Peeter Põllu stipendium


Peeter Põllu stipendium jätkab traditsiooni, millele pani aluse Tartu linnaomavalitsus ja Tartu Ülikool 1931. a. kui loodi toetusraha fond Peeter Põllu mälestuse jäädvustamiseks ja pedagoogika ala populariseerimiseks.

Stipendium taasasutati 2008. aastal seoses Peeter Põllu 130. sünniaastapäevaga EV Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli haridusteaduskonna ning Tartu Ülikooli sihtasutuse poolt.

STATUUT

1. Peeter Põllu nimelise stipendiumi eesmärgiks on aidata kaasa õpetajakutse tunnustamisele Eesti ühiskonnas ning toetada õpetajakoolituse üliõpilasi nende õppe- ja uurimistöös.

2. Igal õppeaastal kuulutatakse välja üks 2000 euro suurune stipendium, millele saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike ülikoolide õpetajakoolituse üliõpilased.

3. Stipendiumi võivad taotleda õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes, kes on edukad õppe- ja teadustöös ning on tulemuslikult kaasa löönud pedagoogika alases arendustegevuses.

4. Stipendiumite arvu ja suurust võib Asutaja soovil muuta.

5. Stipendiumi vahendeid haldab Sihtasutus. Stipendiumi Asutaja lisab Stipendiumi summale 10% sihtasutuse halduskuludeks.

6. Sihtasutus ja Asutaja sõlmivad lepingu stipendiumi rahastamise korraldamiseks.

7. Stipendiumi konkursi kuulutab sihtasutuse juhatus välja 1 kuu enne taotluste laekumise tähtaega sihtasutuse ja ülikooli teabekanalites.

8. Taotluste laekumise tähtaeg on 1. oktoober.

9. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks:

9.1 elektrooniline stipendiumitaotlus (sihtasutuse kodulehel), mis sisaldab ülevaadet erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, õppejõu soovitust ja planeeritavat stipendiumi kulutuste eelarvet;

9.2 ülevaade pedagoogika alasest arendustegevusest ja planeeritavast õpetajakoolitust populariseerivast tegevusest;

9.3 tõend õppetulemuste kohta.

10. Stipendiumi taotlused vaatab läbi ja stipendiaadid valib 3-liikmeline stipendiumikomisjon koosseisus:

 • Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi juhataja või tema poolt volitatud esindaja - komisjoni esimees;
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja – komisjoni liige;
 • Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi esindaja – komisjoni liige.

11. Stipendiumikomisjon esitab stipendiaadid kinnitamiseks sihtasutuse nõukogule.

12. Stipendiumid antakse üle Tartu Ülikoolis toimuval Peeter Põllu päeva konverentsil või mõnel muul sobival sündmusel.

13. Stipendiumi saajad avalikustatakse sihtasutuse ja ülikooli teabekanalites.

 

Stipendiaadid

 • 2008 Liina Lepp, TÜ hariduskorralduse õppekava 2. aasta magistrant (30 000 krooni)
 • 2009 Siiri Karm, TÜ eripedagoogika ja logopeedia õppekava 2. aasta magistrant (30 000 krooni) 
 • 2010 Egle Säre, TÜ haridusteaduse õppekava 1. aasta doktorant (30 000 krooni) 
 • 2011 Karin Naruskov, TÜ haridusteaduse õppekava 3. aasta doktorant (1920 eurot)
 • 2012 Lii Kaudne, TÜ kasvatusteaduste õppekava 2. aasta magistrant (1920 eurot)
 • 2013 Raili Allas, TÜ kasvatusteaduste õppekava 2. aasta magistrant (1920 eurot) 
 • 2014 Ingrid Koni, TÜ haridusteaduse õppekava 4. aasta doktorant (1920 eurot) 
 • 2015 Katrin Saks, TÜ haridusteaduse õppekava 4. aasta doktorant (1920 eurot)
 • 2016 Kairi Nurk, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 2. aasta magistrant (1920 eurot)
 • 2017 Riin Tammiste, TÜ põhikooli mitme aine õpetaja õppekava 2. aasta magistrant (1920 eurot)
 • 2018 Liina Adov, TÜ haridusteaduse õppekava 4. aasta doktorant (1920 eurot)
 • 2019 Liina Malva, TÜ haridusteaduse õppekava 4. aasta doktorant (1920 eurot)
 • 2020 Doris Kristina Raave, TÜ võõrkeeleõpetaja õppekava 2. aasta magistrant (1920 eurot)