Peeter Põllu stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Peeter Põllu stipendium

Peeter Põllu stipendium jätkab traditsiooni, millele pani aluse Tartu linnaomavalitsus ja Tartu Ülikool 1931.a. kui loodi toetusraha fond Peeter Põllu mälestuse jäädvustamiseks ja pedagoogika ala populariseerimiseks. Stipendium taasasutatakse 2008. aastal seoses Peeter Põllu 130. sünniaastapäevaga EV Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli haridusteaduskonna ning Tartu Ülikooli Sihtasutuse poolt.

Statuut

1. Peeter Põllu nimelise stipendiumi eesmärgiks on aidata kaasa õpetajakutse tunnustamisele Eesti ühiskonnas ning toetada õpetajakoolituse üliõpilasi nende õppe- ja uurimistöös.

2. Igal õppeaastal kuulutatakse välja üks stipendium suuruses 1920 eurot, millele saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike ülikoolide õpetajakoolituse üliõpilased.

3. Stipendiumi võivad taotleda õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes, kes on edukad õppe- ja teadustöös ning on tulemuslikult kaasa löönud pedagoogika alases arendustegevuses.

4. Stipendiumite arvu ja suurust võib Asutaja soovil muuta.

5. Stipendiumite väljaandmist korraldab Tartu Ülikooli Sihtasutus, kasutades omakulude katteks vastavalt sihtasutuse sise-eeskirjale 10% stipendiumi summast.

6. Sihtasutus ja Asutaja sõlmivad lepingu stipendiumi rahastamise korraldamiseks.

7. Stipendiumi konkursi kuulutab sihtasutuse juhatus välja 1 kuu enne taotluste laekumise tähtaega ajakirjas Universitas Tartuensis ning muudes teabekanalites.

8. Taotluste laekumise tähtaeg on 1. oktoober.

9. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks:
9.1 elektrooniline stipendiumitaotlus (sihtasutuse kodulehel), mis sisaldab ülevaadet erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, õppejõu soovitust ja planeeritavat stipendiumi kulutuste eelarvet;
9.2 ülevaade pedagoogika alasest arendustegevusest ja planeeritavast õpetajakoolitust populariseerivast tegevusest.

10. Stipendiumi taotlused vaatab läbi ja stipendiaadid valib 3- liikmeline stipendiumikomisjon koosseisus:
  • Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi juhataja või tema poolt volitatud esindaja - komisjoni esimees;
  • haridus- ja teadusministeeriumi esindaja - komisjoni liige;
  • Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi esindaja – komisjoni liige.
11. Stipendiumikomisjon esitab stipendiaadid kinnitamiseks sihtasutuse nõukogule.

12. Stipendiumid antakse kätte Tartu Ülikoolis toimuval Peeter Põllu päeva konverentsil.

13. Stipendiumi saajad avalikustatakse ajalehes Universitas Tartuensis ja muudes teabekanalites.

Stipendiaadid

2008 Liina Lepp, TÜ hariduskorralduse õppekava 2. aasta magistrant (30 000 krooni)
2009 Siiri Karm, TÜ eripedagoogika ja logopeedia õppekava 2. aasta magistrant (30 000 krooni) 
2010 Egle Säre, TÜ haridusteaduse õppekava 1. aasta doktorant (30 000 krooni) 
2011 Karin Naruskov, TÜ haridusteaduse õppekava 3. aasta doktorant (1920 eurot)
2012 Lii Kaudne, TÜ kasvatusteaduste õppekava 2. aasta magistrant (1920 eurot)
2013 Raili Allas, TÜ kasvatusteaduste õppekava 2. aasta magistrant (1920 eurot) 
2014 Ingrid Koni, TÜ haridusteaduse õppekava 4. aasta doktorant (1920 eurot) 
2015 Katrin Saks, TÜ haridusteaduse õppekava 4. aasta doktorant (1920 eurot)
2016 Kairi Nurk, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 2. aasta magistrant (1920 eurot)
2017 Riin Tammiste, TÜ põhikooli mitme aine õpetaja õppekava 2. aasta magistrant (1920 eurot)
2018 Liina Adov, TÜ haridusteaduse õppekava 4. aasta doktorant (1920 eurot)
2019 Liina Malva, TÜ haridusteaduse õppekava 4. aasta doktorant (1920 eurot)