Lennart Meri teadustöö auhind — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Lennart Meri teadustöö auhind

Jäädvustamaks taasiseseisvunud Eesti Vabariigi esimese presidendi, Tartu Ülikooli Sihtasutuse patrooni Lennart Meri mälestust, asutavad Tartu Ülikool (edaspidi ülikool) koos oma äriühingutega (edaspidi asutajad) ja Tartu Ülikooli Sihtasutus (edaspidi sihtasutus) Lennart Meri teadustöö auhinna fondi (edaspidi fond). Lennart Meri lõpetas Tartu Ülikooli ajaloo eriala cum laude aastal 1953.

Statuut


1. Fondi asutajate eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadustegevust Tartu Ülikooli õppejõudude, teadustöötajate ja üliõpilaste hulgas ning laiemalt kogu ühiskonnas ning aidata kaasa teadustööde kvaliteedi edendamisele.

2. Fondi põhikapital kujuneb ülikooli äriühingute sissemaksetest. Fondi saavad sissemakseid teha ka teised juriidilised isikud ning samuti eraisikud.

3. Fondi põhikapitali haldab ning avaliku konkursi fondi stipendiumitele korraldab sihtasutus, kasutades omakulude katteks 8-10% igast fondi tehtavast sissemaksest.

4. Lennart Meri teadustöö auhind antakse välja stipendiumitena kahes kategoorias auhinna üleandmisele eelnenud kalendriaasta bookstall kaitstud või ilmunud Eesti riiki, rahvast, kultuuri või ühiskonda käsitleva ühe magistri- ja ühe teadustöö (kaasa arvatud doktoritöö) autorile või autorite kollektiivile.

5. Stipendiumide suuruse ja arvu kinnitab sihtasutuse nõukogu juhatuse ettepaneku alusel lähtudes fondi laekunud summade suurusest.

6. Avaliku konkursi stipendiumitele kuulutab sihtasutuse juhatus välja ajalehes Universitas Tartuensis hiljemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega. Taotluste laekumise tähtaeg on 15. jaanuar.

7. Konkursile võivad Tartu Ülikooli magistri- ja teadustööde autorid või autorite kollektiivid esitada statuudi punktis 4 nimetatud kriteeriumidele vastavaid taotluste esitamise tähtajale eelnenud kalendriaastal hindele A kaitstud magistritöid ja samal ajavahemikul ilmunud kõrgetasemelisi teadustöid.

8. Konkursist osavõtjal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks:
1) allkirjastatud taotlus konkursil osalemise kohta, milles märgitakse magistritöö kaitsmise või teadustöö ilmumise aeg ja koht, autori(te) kontaktandmed;
2) magistritöö puhul magistritööd juhendanud õppejõu arvamus (soovitus) koos tema kontaktandmetega;
3) magistritöö või teadustöö lühikokkuvõte (resümee) elektroonselt;
4) nõuetekohaselt vormistatud ja köidetud magistri- või teadustöö (teadustöö äratrükid);
5) muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad materjalid.

9. Konkursile laekunud töid hindab Tartu Ülikooli rektori poolt kolmeks aastaks moodustatud 9-liikmeline komisjon, millesse kuulub ülikooli prorektor komisjoni esimehena, 4 liiget ülikoolist ja 4 liiget väljastpoolt ülikooli, viimaste hulgas Lennart Meri Euroopa Sihtasutuse, Eesti Instituudi ja Presidendi Mõttekoja esindaja ning üks ülikooli endistest rektoritest.

10. Stipendiumi määramisel arvestatakse magistri- ja teadustöö akadeemilist taset ja töö olulisust Eesti riigi, rahva, kultuuri ja ühiskonna jaoks.

11. Komisjon esitab oma otsuse stipendiumi saajate kohta sihtasutuse nõukogule kinnitamiseks.

12. Juhul, kui konkursile ei laeku statuudi punktides 4 ja 7 nõutud tasemega teadustöid, jäetakse stipendiumid sel aastal välja andmata ja väljamaksmata summa lisandub fondi põhikapitalile.

13. Stipendiumid antakse kätte Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel Tartu Ülikoolis. Lennart Meri teadustöö auhinna laureaat saab koos stipendiumi üleandmisega asjakohase mälestuseseme ja aunimetuse "Lennart Meri teadustöö auhinna laureaat".

14. Sihtasutus informeerib avalikkust Lennart Meri teadustöö auhinnast ja selle laureaatidest.

Stipendiaadid

2007/2008.a.
  • Prof. Valter Lang monograafia "The Bronze and Early Iron Ages in Estonia" eest 50 000 krooni;
  • Kristina Veidenbaum magistritöö "Uudistemagasin kui sotsiaalne ressurss teismelistele. Kvalitatiivne uurimus telesaate "Reporter" retseptsioonist" eest 20 000 krooni.
2008/2009.a.
  • Liisi Laineste doktoritöö "Post-socialist jokes in Estonia - continuity and change" eest 50 000 krooni
  • Erkki Hirsnik magistritöö "Karistusõiguslik vaenu õhutamine" eest 20 000 krooni
2009/2010.a.
  • Indrek Paavle doktoritöö "Kohaliku halduse sovetiseerimine Eestis 1940-1950" eest 50 000 krooni
  • Mart Lätte magistritöö "Eestlaste sõjalised koormised keskajal" eest 20 000 krooni
2014/2015.a.
  • Jaak Valge monograafia "Punased I" eest 3500 eurot
  • Kertu Anni magistritöö "Linna ja selle lähialade struktuuri kujunemine Tartu linnaregiooni näitel" eest 1500 eurot