Jaan Einasto rahvusvahelise stipendiumi fond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Jaan Einasto rahvusvahelise stipendiumi fond

Statuut

1. Jaan Einasto rahvusvahelise stipendiumi Fondi (edaspidi Fond) asutamiseks kingib akadeemik Jaan Einasto TÜ Sihtasutusele 50 000 USD talle 2012.a. määratud Viktor Hambardzumjani nimelisest rahvusvahelisest auhinnast, mis on Armeenia riigi poolt kord kahe aasta tagant astrofüüsikutele ja lähedaste valdkondade uurijatele välja antav auhind.

2. Fondi eesmärk on edendada Eesti innovaatilist arengut: (1) toetades astronoomia ja kosmosetehnoloogia alast rahvusvahelist koostööd Tartu Ülikooli, Tartu Observatooriumi ja teiste maailma ülikoolide ning teadusasutuste vahel, (2) toetades teadmiste populariseerimist noortes teadusliku maailmapildi kasvatamiseks.

3. Fondi põhikapitali haldab Tartu Ülikooli Sihtasutus, kasutades selleks 9-10 protsenti fondi laekuvatest summadest vastavalt sihtasutuse nõukogu poolt kehtestatud skaalale.

4. Fondi saavad sissemakseid teha nii juriidilised kui ka eraisikud, kellele fondi asutaja poolt püstitatud eesmärgid on olulised.

5. Stipendiume makstakse välja Fondi kapitali investeerimisest saadud kasumi arvelt. Ühe stipendiumi suurus on minimaalselt 1 000 eurot.

6. Stipendium määratakse välismaalt Tartu Ülikooli või Tartu Observatooriumisse teadustööd tegema tulevale doktorandile või teadurile või ühele Tartu Ülikooli või Tartu Observatooriumi doktorandile või teadurile rahvusvaheliseks koostööks teadustöös.

7. Stipendiumi saaja peab olema doktorant või noor teadlane, kelle teadustöö on seotud astronoomia või kosmosetehnoloogia valdkonnaga.

8. Stipendiumikonkursi kuulutab Tartu Ülikooli Sihtasutus välja ajakirjas Universitas Tartuensis ning Tartu Ülikooli Sihtasutuse koduleheküljel üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega.

9. Stipendium kuulutatakse välja kuni kaks korda aastas. Stipendium(id) antakse üle sihtasutuse vastuvõtul.
10. Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli sihtasutusele väljakuulutatud tähtpäevaks:
10.1. vormikohane stipendiumitaotlus (elektrooniline vorm on sihtasutuse kodulehel), mis sisaldab ülevaadet erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, juhendava õppejõu soovitust, planeeritava teadustöö kulutuste eelarvet, kaasfinantseerimise allikaid ja summasid;
10.2. ülevaade plaanitavast teadus- või uurimistööst;
10.3. ülevaade plaanitavast teadust populariseeritavast tegevusest;
10.4. teaduskonna dekaani või instituudi juhataja soovitus;
10.5. vajadusel vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta.

11. Laekunud taotlusi hindab kolmeliikmeline stipendiumikomisjon koosseisus:
- Fondi asutaja või tema perekonna esindaja;
- Tartu Observatooriumi esindaja, kelle määrab observatooriumi direktor;
- Tartu Ülikooli esindaja, kelle määrab rektor.

12. Stipendiumikomisjon vaatab läbi laekunud taotlused, valib stipendiumi saaja(d) ja esitab need kinnitamiseks sihtasutuse nõukogule.

13. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja erialalist edukust, teadustöö aktuaalsust ja innovaatilisust ning stipendiumi kasutamise eesmärki.

14. Sihtasutuse nõukogu kinnitab:
14.1. vähemalt üks kuu enne konkursi väljakuulutamist stipendiumi suuruse lähtuvalt investeeringutest saadud kasumi suurusest;
14.2. stipendiumite saaja vastavalt stipendiumikomisjoni ettepanekule.

15. Hiljemalt üks aasta pärast stipendiumi kätteandmist esitab stipendiaat sihtasutuse juhatusele aruande stipendiumi kasutamise kohta.

16. Juhul kui stipendiumikonkursile ei laeku piisavalt hea tasemega taotlusi, jäetakse stipendiumid sellel aastal välja andmata.

17. Esimene Jaan Einasto stipendiumi konkurss kuulutatakse välja üks aastat pärast stipendiumikapitali investeerimise algust.

18. Sihtasutus informeerib avalikkust Jaan Einasto Rahvusvahelise Stipendiumi Fondi loomisest Tartu Ülikoolis ja nimetatavatest stipendiaatidest.

Stipendiumi laureaadid:
2015.a. Vahagn Harutyunjan, Sapienza University of Rome doktorant (1000 eurot)
2016.a. Boris Deshev, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktorant (2000 eurot)
2017.a. Taavi Tuvi, TÜ loodus- ja täppsiteaduste valdkonna füüsika õppekava doktorant (2000 eurot)
2018.a. Mihkel Kama, Cambridge'i ülikooli teadur (2000 eurot)