Igor ja Kristy Ilinsky stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Igor ja Kristy Ilinsky stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada noori Eesti neurolooge/neurokirurge, kes tahavad õppida ja täiendada oma oskusi liigutushäirete, eriti düskineesiate kaasaegsete (ja arenevate) ravimeetodite valdkonnas ning saada süvateadmisi nende aluseks olevatest teaduse põhimõtetest.

1. Igor ja Kristy Ilinsky loodud stipendium toetab liigutuste kontrollimises osalevate inimaju süsteemide uurimist tervetel ja haigetel inimestel.

2. Stipendiumi eesmärk on toetada noori Eesti neurolooge/neurokirurge, kes tahavad õppida ja täiendada oma oskusi liigutushäirete, eriti düskineesiate kaasaegsete (ja arenevate) ravimeetodite valdkonnas ning saada süvateadmisi nende aluseks olevatest teaduse põhimõtetest.

3. Stipendiumi saavad taotleda kuni 35-aastased Eesti kodanikud, kes on lõpetanud arstiteaduse õppekava ning läbinud praktika ja residentuuri programmid neuroloogias/neurokirurgias, kellel on kõrgel tasemel akadeemilisi saavutusi ning kes soovivad täiendada oma oskusi kaasaegsete ravi ja diagnoosimise protseduuride, näiteks aju süvastimulatsiooni, aju piltdiagnostika, funktsionaalse magnetresonantstomograafia jms, ning ka uute arenevate meetodite ja teaduse osas. Stipendiumi saavad taotleda ka neuroteadlased, kes on saanud doktorikraadi ühes neuroteaduste valdkonnas, näiteks neuroanatoomias, neurobioloogias, neurofüsioloogias jne, kui neil on huvi kasutada oma oskusi kliinilistes rakendustes.

4. Taotlejad peavad valima kliinilise ja/või akadeemilise teadusprogrammi Euroopa ja Põhja-Ameerika meditsiinihariduse tippkeskuses ning peavad osutuma valituks. Kandidaadid peavad suutma oma valikut põhjendada ning esitama argumente, mis näitavad koolitusprogrammi vastavust stipendiumi eesmärkidega.

5. Aastase stipendiumi summa on 25 000 eurot (sisaldab Sihtasutuse kulude hüvitamist), mis on mõeldud katma stipendiaadi elamiskulusid, kohalduvaid õppemakse, tasusid jmt.

6. Igal aastal, enne kui Sihtasutus stipendiumikonkursi välja kuulutab, otsustavad toetajad, kas uue stipendiumi perioodiga alustada või mitte. See otsus on Sihtasutuse jaoks kohustuslik.

7. Sihtasutus teavitab stipendiumikonkursist Tartu Ülikooli teabekanalite, Sihtasutuse kodulehe ning muude meditsiiniga seotud teabekanalite kaudu üks kuu enne taotluste tähtaega. Üldteave stipendiumi saadavuse kohta tuleb avalikustada umbes kuus kuud enne nimetatud tähtaega.

8. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

9. Taotlejad peavad nimetatud tähtajaks Sihtasutusele esitama järgmised dokumendid:

  • stipendiumi taotlus (Sihtasutuse elektroonilisel vormil);
  • ülevaade taotleja teadusuuringute kogemusest ja huvidest ning põhjendus, kuidas see stipendiumi eesmärgiga seotud on (kuni 2 lehekülge eesti ja inglise keeles);
  • kinnituskiri vastuvõtvalt asutuselt;
  • soovituskiri juhendajalt;
  • muud dokumendid, mille lisamist taotleja vajalikuks peab, näiteks avaldatud kirjatööd, konverentsi ettekanded jms.

10. Kõiki stipendiumitaotlusi hindab stipendiumi komitee koosseisus: juhataja dr Pille Taba, (Tartu Ülikooli närvikliinik), dr Andreas Horn (Charité ülikool, Berliin) ja üks või kaks liiget Tartu Ülikoolist. Toetajatel on õigus osaleda stipendiumi komitee koosolekutel ja vaadata üle asjakohaseid dokumente. Komitee tuleb moodustada enne teadaannete tegemist, st maikuus.

11. Stipendiumi komitee vaatab üle kõik taotlused ja esitab kandidaatide nimed Sihtasutuse hoolekogule kinnitamiseks.

12. Stipendiumi andmisel võetakse aluseks taotleja ametialased ja akadeemilised saavutused ning nende vastavus stipendiumi eesmärkidele.

13. Stipendiaat esitab Sihtasutuse juhatusele iga õppeaasta lõpetamisel aruande toetusraha kasutamise kohta.

14. Kui ükski taotleja ei vasta statuudis nimetatud nõuetele, siis sel aastal toetust välja ei anta. Toetajatel on õigus võtta vastu otsus lõpetada stipendiumi väljaandmine, täites stipendiumi statuudiga juba võetud kohustused.

15. Tartu Ülikooli Sihtasutus avalikustab isiku, kellele toetus on määratud.

16. Stipendiumi haldab Tartu Ülikooli Sihtasutus (edaspidi Sihtasutus). Sihtasutus kasutab 9% rahastusest oma kulude katteks. Juhul kui ühtki taotlejat välja ei valita, hüvitatakse Sihtasutusele töötlemiskulud ning kuulutatakse välja järgmise aasta konkurss.

 4. veebruaril 2020