Igor ja Kristy Ilinsky stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Igor ja Kristy Ilinsky stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada noori Eesti neurolooge/neurokirurge, kes tahavad õppida ja täiendada oma oskusi liigutushäirete, eriti düskineesiate kaasaegsete (ja arenevate) ravimeetodite valdkonnas ning saada süvateadmisi nende aluseks olevatest teaduse põhimõtetest.

Statuut

1. Igor ja Kristy Ilinsky loodud stipendium toetab liigutuste kontrollimises osalevate inimaju süsteemide uurimist tervetel ja haigetel inimestel

2. Stipendiumi eesmärk on toetada noori Eesti neurolooge/neurokirurge, kes tahavad õppida ja täiendada oma oskusi liikumishäirete, eriti düskineesiate kaasaegsete (ja arenevate) ravimeetodite valdkonnas ning saada süvateadmisi nende aluseks olevatest teaduse põhimõtetest.  

3. Stipendiumi saavad taotleda kuni 35-aastased Eesti kodanikud. Taotlejad peavad olema meditsiiniteaduste õppekava lõpetajad, kes on läbimas või läbinud praktika ja/või residentuuri programmid neuroloogia, neurokirurgia või neuroradioloogia valdkonnas, kellel on kõrgel tasemel akadeemilisi saavutusi ning kellel on huvi kaasaegsete ravi ja diagnoosimise protseduuride, näiteks aju süvastimulatsiooni, aju piltdiagnostika, funktsionaalse magnetresonantsi jms, ning ka uute arenevate meetodite ja teaduse vastu. Stipendiumi saavad taotleda ka hiljutised meditsiiniteaduste õppekava lõpetajad, kes on huvitatud teadustöö tegemisest neuroteaduste valdkonnas, ning noored doktorantuuri lõpetajad, kui neil on soov oma teadmisi ja oskusi kliinilises keskkonnas rakendada. 

4. Taotlejad peavad valima kliinilise ja/või akadeemilise teadusprogrammi Euroopa ja Põhja-Ameerika meditsiinihariduse tippkeskuses ning peavad osutuma valituks. Kandidaadid peavad suutma oma valikut põhjendada ning esitama argumente, mis näitavad koolitusprogrammi vastavust stipendiumi eesmärkidega.

5. Aastase stipendiumi summa on 25 000 eurot (sisaldab Sihtasutuse kulude hüvitamist), mis on mõeldud katma stipendiaadi elamiskulusid, kohalduvaid õppemakse, tasusid jmt. 

6. Igal aastal, enne kui Sihtasutus stipendiumikonkursi välja kuulutab, otsustavad toetajad, kas uue stipendiumi perioodiga alustada või mitte. See otsus on Sihtasutuse jaoks kohustuslik. 

7. Sihtasutus teavitab stipendiumikonkursist Tartu Ülikooli teabekanalite, Sihtasutuse kodulehe ning muude meditsiiniga seotud teabekanalite kaudu üks kuu enne taotluste tähtaega. Üldteave stipendiumi saadavuse kohta tuleb avalikustada umbes kuus kuud enne nimetatud tähtaega. 

8. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november. 

9. Taotlejad peavad nimetatud tähtajaks Sihtasutusele esitama järgmised dokumendid:

·     toetuse taotlus (Sihtasutuse elektroonilisel vormil);

·   ülevaade taotleja teadusuuringute kogemusest ja huvidest ning põhjendus, kuidas see stipendiumi eesmärgiga seotud on (kuni 2 lehekülge eesti ja inglise keeles);

·     kinnituskiri vastuvõtvalt asutuselt;

·     soovituskiri juhendajalt;

·   muud dokumendid, mille lisamist taotleja vajalikuks peab, näiteks avaldatud kirjatööd, konverentsi ettekanded jms.  

10. Kõiki stipendiumitaotlusi hindab stipendiumi komitee koosseisus: dr Toomas Asser (Tartu Ülikooli rektor), dr Pille Taba (Tartu Ülikooli närvikliinik), dr Andreas Horn (Charité ülikool, Berliin). Kui komitee vajab otsustamisel eriteadmisi, võib juurde kutsuda lisaliikmeid. Toetajatel on õigus osaleda stipendiumi komitee koosolekutel ja vaadata üle asjakohaseid dokumente.  

11. Stipendiumi komitee vaatab üle kõik taotlused ja esitab kandidaatide nimed Sihtasutuse nõukogule kinnitamiseks. 

12. Stipendiumi andmisel võetakse aluseks taotleja ametialased ja akadeemilised saavutused ning nende vastavus stipendiumi eesmärkidele. 

13. Stipendiaat esitab Sihtasutuse juhatusele iga õppeaasta lõpetamisel aruande toetusraha kasutamise kohta. 

14. Pärast õpingute lõpetamist välismaal nõustub stipendiaat oma värskelt omandatud kogemusi ja teadmisi rakendama kolmel järjestikusel aastal Tartu Ülikoolis töötades. 

15. Kui ükski taotleja ei vasta statuudis nimetatud nõuetele, siis sel aastal toetust välja ei anta. Toetajatel on õigus võtta vastu otsus lõpetada stipendiumi väljaandmine, täites stipendiumi statuudiga juba võetud kohustused. 

16. Tartu Ülikooli Sihtasutus avalikustab isiku, kellele toetus on määratud. 

17. Stipendiumi haldab Tartu Ülikooli Sihtasutus (edaspidi Sihtasutus). Toetaja kannab kogu stipendiumi summa (25 000 eurot) Sihtasutusele üle 10 tööpäeva jooksul pärast stipendiaadi valimist ja heaks kiitmist. Seega algab Sihtasutuse juriidiline kohustus stipendiumi väljamaksmiseks päevast, mil Sihtasutus saab kätte stipendiumi summa. 

18. Sihtasutus kasutab 5 protsenti rahastusest oma kulude katteks. Juhul kui välja ei valitud ühtki taotlejat, hüvitatakse Sihtasutusele töötlemisega seotud kulud, aga mitte rohkem kui 5 protsenti stipendiumist, ning kui stipendium on juba Sihtasutusele üle kantud, tuleb vastav summa 10 tööpäeva jooksul toetajale tagastada.