Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium

Eesti Kindlustusseltside Liidu* stipendium (edaspidi Stipendium) on loodud 2017. aastal, eesmärgiga toetada Tartu Ülikooli kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja inglisekeelsetel magistriõppekavadel õppivate üliõpilaste õpinguid ning ühtlasi kindlustada vastava eriala spetsialistide järelkasv Eestis.

Statuut

1. Stipendiumile saavad kandideerida kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja inglisekeelsetel magistriõppekavadel õppivad üliõpilased, kes on olnud Eesti alalised residendid vähemalt kolm eelnevat aastat, kusjuures alalise residendi staatusega võrdsustatakse üldhariduse diplomi omandamine Eestis.

2. Stipendiumi väljaandmist korraldab TÜ Sihtasutus (edaspidi sihtasutus).

3. Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Stipendiumi konkursi kuulutab sihtasutus vastavalt Asutaja soovile välja vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega.

4. Stipendium antakse välja kuni kuulele magistriõppe tudengile. Vähemalt kaks stipendiumi antakse esimese aasta üliõpilastele. Stipendiumide arvu ja suurust on võimalik muuta vastavalt Asutaja soovile.

5. Stipendium määratakse üheks semestriks. Ühe stipendiumi suurus on 1000 eurot semestris, mis makstakse välja võrdsete maksetena (200 € kuus) 5 kuu jooksul (sügissemestril septembrist jaanuarini k.a. ja kevadsemestril veebruarist juunini k.a.).
 
6.     Stipendiumi taotlemise tingimused:
a.     Stipendiumile saavad kandideerida üliõpilased, kellel on sõlmitud Tartu Ülikooliga magistriõppes õppeteenuse osutamise leping ja kes on täitnud õppeava vähemalt 30 EAP ulatuses semestri kohta.  
b.     Stipendium määratakse üliõpilasele üheks semestriks korraga. Stipendiaadil on võimalik stipendiumi korduvalt taotleda.
c.     Stipendiumi maksmine lõpetatakse akadeemilisele puhkusele jäämise, õpingute katkestamise või õpingute nominaalaja lõppemisele järgnevast kuust.
 
7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada sihtasutuse juhatusele elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel, mis sisaldab andmeid taotleja kohta ning motivatsioonikirja. Õppejõu soovituskirja esitamine ei ole kohustuslik.

8. Stipendiumi määramisel võetakse arvesse taotleja erialane motivatsioon ja akadeemiline edukus.

9. Stipendiumide määramise osas teeb otsuse komisjon, kuhu kuulub üks TÜ matemaatika ja statistika instituudi ning kaks Eesti Kindlusseltside Liidu esindajat.
Stipendiumikomisjon edastab oma otsuse Stipendiumi saajate kohta sihtasutusele.  

10. Stipendiumi väljamaksmiseks vajalikud vahendid kantakse üle igal aastal Sihtasutuse arveldusarvele.

11. Stipendiumi vahendeid haldab sihtasutus, Stipendiumi Asutaja lisab Stipendiumi kogusummadele 10% sihtasutuse omakulude katteks.

Muudetud märtsis 2018

*Eesti Kindlustusseltside Liit (EKsL) on kõiki püsivalt Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ja välismaiste kindlustusandjate filiaale ühendav organisatsioon. EKsL-i eesmärk on esindada oma liikmete ühiseid huve kindlustussektori ja kogu riigi sotsiaal- ning majanduskeskkonna edendamisel. 

Stipendiumi senised saajad:

2017./2018. õppeaastal (4 stipendiumi á 2000 eurot)
Kerli Mägi, kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant
Perttu Narvik, kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant
Pirge Kaasik, kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant
Laura Kruusmann, finants- ja kindlustusmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant

2018./2019. õppeaastal (6 stipendiumi á 2000 eurot)
Linnet Puskar, kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant
Johannes Puusepp, kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant
Kirill Smirnov, kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant
Perttu Narvik, kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant
Risto Korb, finants- ja kindlustusmatemaatika õppekava 2. aasta üliõpilane
Merili Aaspalu, kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 2. aasta üliõpilane

2019. aasta sügissemestril (6 stipendiumi á 1000 eurot)
Linnet Puskar,
kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant
Anna-Helena Saarso, 
kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant
Hardo Niit, 
kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant
Robert Pikmets, 
kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant
Kirill Smirnov, 
kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant
Meelis Utt, 
kindlustus- ja finantsmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant