Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium

1. Toetudes Hea Tahte Fondi statuudi punktile 7, asutab Tartu Ülikooli rektor prof. Volli Kalm (edaspidi toetaja) stipendiumi õpetajakoolituse õppekaval õppivale üliõpilasele.

2. Sipendiumikonkursi kuulutab Tartu Ülikooli Sihtasutus (edaspidi sihtasutus) välja igal õppeaastal (aastatel 2012-2016) üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega, milleks on 1. november.

3. Stipendiumi haldamiseks kasutab sihtasutus 10% stipendiumi summast.

4. Toetaja rahastab stipendiumi kogu oma ametiaja jooksul igakuiste sissemaksetena iga kuu 5. kuupäevaks sihtasutuse arveldusarvele 10102026293006 SEB Pangas märksõnaga „õpetajakoolituse stipendium“ . Sissemaksete graafik (Lisa 1) on käesolevate tingimuste lahutamatu osa.

5. Stipendiumi suuruseks on 1 350 (üks tuhat kolmsada viiskümmend) eurot õppeaastas, mis makstakse välja igakuuliste maksetena võrdsetes osades 10 kuu jooksul (september – juuni) iga kuu 10. kuupäeval. Sügissemestri stipendium (september –detsember) makstakse välja korraga detsembrikuus.

6. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli kõikidel õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge ning kes vastavad Hea Tahte Fondi statuudi punktis 11 toodud kriteeriumitele (vähekindlustatud, paljulapselisest perest, ühe vanema ja mitme kooliskäiva lapsega perest pärit või vanemliku toeta üliõpilased).

7. Stipendiumi võib taotleda korduvalt.

8. Stipendiumi taotlemiseks tuleb väljakuulutatud tähtajaks sihtasutuse juhatusele esitada:
  • elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel;
  • andmed perekonna suuruse ja koosseisu kohta;
  • bakalaureureuseõppe esmakursuslastel gümnaasiumi lõputunnistuse hinnetelehe koopia.
9. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ja majanduslikku olukorda.

10. Sihtasutus sõlmib stipendiumi saajaga lepingu, kus sätestatakse stipendiaadi kohustused stipendiumi maksja ees ja aruandekohustus sihtasutuse ees.


Stipendiaadid:

  • 2012. a. Teele Lattik, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna magistrant (1 350 eurot)
  • 2013. a. Liina Tõru, sotsiaal- ja haridusteaduskonna üliõpilane (1 350 eurot)
  • 2014. a. Kaie Nõmmik, sotsiaal- ja haridusteaduskonna magistrant (1 350 eurot)
  • 2015. a. Liisa Hallika, sotsiaal- ja haridusteaduskonna bakalaureusetaseme üliõpilane (1 350 eurot)
  • 2016. a. Saskia Sadrak, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja õppekava 1. aasta magistrant (1 350 eurot)
  • 2017. aJaanika Orav, huvijuht-loovtegevuse õpetaja õppekava 4. aasta üliõpilane (1350 eurot)
  • 2018. a. Kadi Bruus, klassiõpetaja õppekava 4. aasta üliõpilane (1350 eurot)