Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium

Statuut

1. Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi (edaspidi fond) algkapital moodustub Valda Õuna (edaspidi annetaja) testamendiga Tartu Ülikooli sihtasutusele (edaspidi sihtasutus) annetatud rahast.

2. Fondi eesmärk on tunnustada Tartu Ülikooli üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) biomeditsiinialast avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustööd.

3. Stipendiumi summa alampiir on 5000 eurot. Stipendiumi suuruse ja arvu korrigeerimine toimub vajadusel sihtasutuse juhatuse või annetaja esindaja (Pärt Peterson) ettepanekul. Stipendiumi summat muudetakse lähtuvalt fondi kapitali investeerimisest saadud kasumi suurusest.

4. Stipendiume hakatakse välja maksma stipendiumikapitali investeerimisest saadud kasumiprotsentide arvelt. Kui aastatulem ei ole piisav stipendiumi väljakuulutamiseks, on lubatud stipendiumiks kulutada kuni 3% fondi tehtud sissemaksest, kui sihtasutus ja annetaja esindaja on selles eelnevalt kokku leppinud.

5.  Stipendium antakse kokkuleppel annetaja esindajaga välja 1 kord aastas, EV aastapäeva või arstiteaduskonna aastapäeva tähistamise raames.

6. Stipendiumikonkursi kuulutab sihtasutuse juhatus välja üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega Tartu Ülikooli teabekanalites ja sihtasutuse veebilehel.

7. Taotluste esitamise tähtaeg lepitakse kokku sihtasutuse ja annetaja esindaja poolt üks kuu enne konkursi väljakuulutamise aega.

8. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga.

9. Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks:

    • stipendiumitaotlus (elektrooniline vorm sihtasutuse kodulehel);
    • ülevaade eelneval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustööst ja põhjendus, kuidas see seondub biomeditsiini valdkonnaga (kuni 2 lk.);
    • juhendava õppejõu soovitus;
    • muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

10. Stipendiumile võib kandideerida ja stipendiumi võib määrata stipendiaadile korduvalt, kui stipendiaadil on sihtasutuse ees kohustused täidetud.

11. Stipendiumikonkursile laekunud taotlusi hindab 3-liikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu  kuulub üks Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna professor, üks Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna professor ja annetaja esindaja.

12. Stipendiumikomisjon vaatab läbi laekunud taotlused, teeb otsuse ja esitab stipendiumi kandidaadid sihtasutuse nõukogule kinnitamiseks.

13. Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi annetaja esindaja on kohustatud jälgima fondi tegevust. Annetaja esindajal on õigus osaleda fondi küsimuste üle otsustamisel Tartu Ülikooli sihtasutuse nõukogu koosolekutel.

14. Juhul kui stipendiumikonkursile ei laeku piisava tasemega ja põhjendusega taotlusi, jäetakse stipendium sellel aastal välja andmata ja väljamaksmata stipendiumite summa lisandub stipendiumi põhikapitalile.

15. Tartu Ülikooli sihtasutus informeerib avalikkust nimetatavatest stipendiaatidest oma kodulehekülje ja ülikooli teabekanalite vahendusel.

16. Fondi kapitali haldab sihtasutus.

17. Fondi vahendamisel kasutab sihtasutus omakulude katteks 8% annetusest, vastavalt sihtasutuses kehtivale eeskirjale.

Allkirjastatud 2. detsembril 2014

Stipendiumi senised saajad:

  • 2015.a. loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 3. aasta doktorant Kaido Siimon
  • 2016.a. meditsiiniteaduste valdkonna 3. aasta doktorant Anne-Mari Anton Willmore