Prof. Olevi Kulli Mälestusfond

Stipendiaadid:
2008.a. Ingmar Tulva, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna doktorant (13 000 EEK)
2010.a. Eele Õunapuu, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna doktorant (10 000 EEK)
2012.a. Liisi Nõgu,TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna üliõpilane (1000 €)
2013.a. Kaia Kask, Eesti Maaülikooli doktorant (1000 €)
2014.a. Liina Jakobson, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna doktorant (1000 €)
2015.a. Kaie Kriiska, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna doktorant (1000 €)
2016.a. Ott Kangur, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 2. aasta doktorant (1000 €)
2017.a. Annika Meitern, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna 3. aasta doktorant (1000 €)

Statuut

1. Tartu Ülikooli Sihtasutuse Prof. Olevi Kulli Mälestusfondi (edaspidi Fond) algkapital moodustub Prof. Kulli mälestuse jäädvustamiseks Tartu Ülikooli Sihtasutusele annetatud summadest.

2. Fondi eesmärk on toetada reisistipendiumitega taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliôpilaste, magistrandide, doktorandide ja järeldoktorantuuris õppivate noorteadlaste osalemist rahvusvahelistel teadusnõupidamistel ja töötamist erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures. Stipendium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliôpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti metsaökoloogia teaduse arengule maailma mastaabis. Reisitoetust vôivad taotleda ka välisteadlased kui nende külastuse keskmeks on suhtlemine ja infovahetus Eesti ökoloogia eriala üliôpilastega.

3. Fondi põhikapitali haldab Tartu Ülikooli Sihtasutus. Investeerimise otsuse teeb portfellihaldur* lähtuvalt Sihtasutuse poolt ette antud investeerimisdeklaratsioonile, mille on kinnitanud sihtasutuse usalduskogu. Fondi vahendamisel kasutab Sihtasutus omakulude katteks vastavalt oma pôhikirjale 8 kuni 10% igast annetusest**.

4. Kui kogunenud annetuste kogusumma ei võimalda jätkusuutliku Fondi loomist (2007 Aprilli seisuga, 250 000 EEK) 2007 aasta 31. detsembriks, kasutatakse kogu annetatud summa ühe- või mitme aasta jooksul viimase aasta kraadiõppurite toetamiseks, ning Sihtasutuse omakulude katteks makstakse 5% annetustest. Sel juhul on nõutav ka kraadiõppuri teadustöö esitamine rahvusvahelisel teadusnõupidamisel.

5. Iga-aastaseid stipendiume hakatakse välja maksma stipendiumikapitali investeerimisest saadud kasumiprotsentide arvelt. Aastas välja makstava summa suurus ei tohi ületada 5% Fondi väärtusest. Erandiks on punktis 4 toodud situatsioon.

6. Kui Fondi tootlus ei võimalda igal aastal stipendiumi välja kuulutada, siis lisatakse kasum stipendiumikapitalile ja stipendium kuulutatakse välja järgmisel aastal.

7. Kui fondi tootlus ei võimalda stipendiumi maksta vaid intresside arvelt, siis võib maksta stipendiumi põhikapitali arvel nii, et säiliks esialgne põhikapital, mis on fikseeritud pn.4 (250 000 EEK ehk 16 000 EUR) ja järgitud oleks pn.5 fikseeritud piirmäära ühe aasta väljamaksetele (5% fondi aasta lõpu jäägist).

8. Üks kuu enne stipendiumikonkursi väljakuulutamist edastab Sihtasutuse juhatus Sihtasutuse usalduskogule ja stipendiumifondi Asutajale ettepaneku stipendiumiteks suunatava summa suuruse kohta.

9. Stipendiumikonkurss kuulutatakse Tartu Ülikooli ja Sihtasutuse juhatuse poolt välja TÜ Sihtasutuse kodulehel, erialalistides ja teistes avalikes teabekanalites üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega.

10. Taotluste laekumise tähtaeg on 1. aprill või 1. november, kui Asutaja ja TÜ Sihtasutus ei ole kokku leppinud teisiti. Stipendiumi saajad kuulutatakse välja 1 kuu jooksul pärast konkursi lõppu.

11. Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks:

 • elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel (sisaldab: Curriculum vitae; juhendava õppejõu soovitus; ülevaade kavandatavast uurimistööst ning põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile (kuni 3 lk; täielik kulutuste eelarve välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures (k.a. reisikulud); kaasfinantseerimise allikad ja toetussummade suurused);
 • tôend konverentsil ettekande esitamise kohta vôi vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta.

12. Stipendiumile võib kandideerida ja stipendiumi võib määrata stipendiaadile korduvalt, kui Stipendiaadil on Sihtasutuse ees kôik kohustused täidetud ja ta osutub konkursil valituks.

13. Stipendiumikonkursile laekunud taotlusi hindab stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuuluvad:

 • 1 Tartu Ülikooli Botaanika ja Ökoloogia Instituudi või selle õigusjärglase esindaja (juhataja vôi tema määratud asendaja);
 • 1 perekonna esindaja;
 • 1-2 Eesti-sisest kolleegi;
 • 1-2 välismaist kolleegi.

14. Stipendiumikomisjon vaatab läbi laekunud taotlused, otsustab stipendiumisumma jaotuse ja stipendiumite arvu ning esitab kandidaadid Tartu Ülikooli Sihtasutuse usalduskogule kinnitamiseks.

14. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks stipendiaadi erialane edukus, teadustöö tase (arvestades õppetaset) ning ühiskondlik tegevus. Vôrdsete taotluste puhul eelistatakse nooremaid kandidaate vanematele ning töid, mis viivad avaldamiseni rahvusvaheliselt refereeritavates (ISI) ajakirjades.

15. Tartu Ülikooli Sihtasutuse usalduskogu kinnitab:

 • stipendiumite summa üks kuu enne stipendiumikonkursi väljakuulutamist, lähtuvalt investeeringutest saadud kasumi suurusest;
 • stipendiumite saajad vastavalt stipendiumikomisjoni ettepanekutele.

16. Hiljemalt kuus kuud pärast stipendiumi kätteandmist esitab stipendiaat Sihtasutuse juhatusele aruande stipendiumi kasutamise kohta.

17. Hiljemalt kuus kuud pärast lähetuse lôppu esitab stipendiaat stipendiumikomisjonile erialase kirjaliku ettekande, vôi erialase avaliku seminari, mille kirjalik kokkuvôte esitatakse stipendiumikomisjonile.

18. Juhul kui stipendiumikonkursile ei laeku statuudis nõutud tasemega taotlusi, jäetakse stipendiumid sellel aastal välja andmata ja väljamaksmata stipendiumite summa lisandub stipendiumi põhikapitalile.

19. Tartu Ülikooli Sihtasutus informeerib avalikkust nimetatavatest stipendiaatidest ajakirjanduse vahendusel.

Annetusi prof. Olevi Kulli Mälestusfondi saab teha Tartu Ülikooli sihtasutuse arvelduskontole EE532200221010373441 Swedbankis või EE471010102026293006 SEB Pangas , märksõna (selgitus) “Olevi Kulli fond”. Eraisikutel palume märkida ka oma isikukood.

Toetajad:

 • Nina Buchmann
 • Elina Vapaavuori
 • Martin Zobel ja tema sünnipäeval tehtud annetused (ca 50 inimest)
 • Edgar Karofeld
 • Asko Noormets
 • Andres Koppel
 • Lauri Ilmari Korhonen
 • Anne Aan
 • Sune Linder
 • Tomas Lundmark
 • Johan Bergh
 • Tiina Randlane
 • Hardi Tullus
 • Kalle ja Kristel Kirsimäe
 • Doris Waring
 • Kalevi Kull
 • Ebe Merilo
 • Kristina Ahnlund Ulvcrona
 • Otilia Johansson
 • Ram Oren
 • Sari Palmroth
 • Tiina ja Peeter Nõges
 • Southamptoni Ülikool
 • Giuseppe Scarascia Mugnozza
 • Meelis Pärtel
 • Juhani Pütsepp
 • Eve Eensalu
 • Ruth Kotsar
 • Toomas Frey
 • Tõnu Meidla
 • Jaan Mati Punning
 • Helen Karu
 • Korp. Ugala
 • Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut
 • Tiiu Kull
 • Ülo Niinemets
 • Margus Pensa
 • Malle Leht
 • Jaak ja Kiira Aaviksoo
 • Pr ja hr. Jarvis
 • Anu Sõber
 • Tiit Nilson
 • Urmas Peterson
 • Kalle Olli
 • David Karnosky
 • Andres Eensoo
 • Krista Lõhmus
 • Peter Frenzel
 • Priit Kupper
 • Andres Kollist
 • Ingmar Tulva
 • Asko Lõhmus
 • Peeter Hõrak