Kehakultuuriteaduskonna stipendium

Statuut

1. Kehakultuuriteaduskonna stipendium on mõeldud TÜ meditsiiniteaduste valdkonna Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kehalise kasvatuse ja spordi või füsioteraapia õppekaval magistritöö kaitsnud üliõpilastele.

2. Stipendiumi eesmärk on tunnustada kehalise kasvatuse ja spordi erialal kaitstud magistritööde põhjal koostatud ning avaldatud või avaldamiseks vastu võetud teaduspublikatsioonide autoreid, kelle magistritööde põhjal teaduspublikatsioon on koostatud.

3. Stipendiumi summa 500 eurot. Stipendiumi rahastab Martin Mooses. Stipendiumi suuruse ja arvu korrigeerimine toimub vajadusel sihtasutuse juhatuse või asutaja ettepanekul.

4. Stipendium antakse kokkuleppel asutajaga välja üks kord aastas, kevadsemestril.

5. Stipendiumikonkursi kuulutab sihtasutuse juhatus välja kaks kuud enne taotluste laekumise tähtaega Tartu Ülikooli teabekanalites ja sihtasutuse veebilehel.

6. Taotluste laekumise tähtaeg on 5. juuni.

7. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kehalise kasvatuse ja spordi ning füsioteraapia õppekaval magistritöö kaitsnud isikud, kelle magistritöö põhjal koostatud teaduspublikatsioon on kaitsmisele järgneva 12 kuu jooksul avaldatud või avaldamiseks vastu võetud rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjas, mis vastab Eesti Teadusinfosüsteemi publikatsioonide klassifikaatoris tasemele 1.1

8. Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks:

  1. stipendiumitaotlus (elektrooniline vorm sihtasutuse kodulehel);
  2. avaldatud või avaldamiseks vastu võetud publikatsiooni originaaltekst koos teadusajakirja kinnitusega töö vastuvõtmise kohta;
  3. Eesti keeles ülevaade avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustööst (kuni 2 lk.);
  4. magistritööd juhendanud õppejõu või olulise panuse artikli kirjutamisse andnud uurimisgrupi liikme soovitus (taotlusvormi osana);
  5. muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

9. Stipendiumikonkursile laekunud taotlusi hindab vähemalt 2-liikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuulub asutaja ning sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi esindaja.

10. Stipendiumikomisjon vaatab läbi laekunud taotlused, teeb otsuse ja esitab stipendiumi kandidaadid sihtasutuse nõukogule kinnitamiseks.

11. Juhul kui stipendiumikonkursile ei laeku piisava tasemega ja/või põhjendusega taotlusi, jäetakse stipendium sellel aastal välja andmata.

12. Tartu Ülikooli sihtasutus informeerib avalikkust nimetatavatest stipendiaatidest oma kodulehekülje ja ülikooli teabekanalite vahendusel.

13. Sihtasutuse tegevuskulude katteks arvestatakse igalt sihtasutuse arvele ülekantavalt summalt 10%.

November 2016