Heino Kruse stipendiumi Fond

Kurt Heino Kruse nimeline stipendium Tartu Ülikoolis

Stipendiumi on saanud:

2005.a.

Mikk Pauklin

2007.a.

Piret Mitt

2010.a.

Julia Maslovskaja

2015.a.

Teele Palumaa, TÜ arstiteaduskonna põhiõppe 5. aasta üliõpilane;
Maarja Hallik, TÜ arstiteaduskonna 2. aasta doktorant;
Teele Meren, TÜ arstiteaduskonna põhiõppe 5. aasta üliõpilane;
Anna Maria Punab, TÜ arstiteaduskonna 4. aasta doktorant.

2016.a.

Kristi Anderson, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 5. aasta üliõpilane;
Piia Jõgi, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 4. aasta doktorant;
Rille Pihlak, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 4. aasta arst-resident;
Ene-Ly Jõgeda, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 3. aasta doktorant.

Statuut

1. Tartu Ülikooli Sihtasutuse (edaspidi „Sihtasutus“) Kurt Heino Kruse allfondi (edaspidi „Fond“) stipendiumi algkapital moodustub pr. Alma Kruse (edaspidi „Annetaja“) poolt Tartu Ülikooli Sihtasutusele annetatud varadest.

2. Fondi eesmärk on teadusliku uurimistöö edendamine ning noorte teadlaste ja üliõpilaste toetamine Tartu Ülikoolis. Käesolev stipendium on mõeldud meditsiiniteaduste üliõpilaste ja noorteadlaste toetamiseks nende uurimistööde läbiviimisel nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiaadi õppe- ja teadustöö peab olema seotud arstiteadusega.

3. Allfondi  põhikapitali haldab Tartu Ülikooli sihtasutus.

5. Stipendiume makstakse välja fondi stipendiumikapitali põhiosa arvelt kuni fondi jäägi ammendumiseni.

6. Stipendiume makstakse üks kord aastas. Igal aastal kuulutatakse välja konkurss kuni neljale 1500 euro suurusele stipendiumile. Ühe stipendiumi alammäär on 1500 eurot. Stipendiumide hulka ja summat on võimalik annetaja esindaja ja sihtasutuse kokkuleppel muuta.

7. Juhul kui stipendiumikonkursile ei laeku statuudis nõutud tasemega taotlusi, jäetakse stipendiumid välja andmata, võib stipendiumite arvu muuta.

9. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega Tartu Ülikooli ja sihtasutuse infokanalites. Taotluste tähtaeg on 1. mai.

10. Stipendiumikonkrusi tulemused kinnitab Sihtasutuse nõukogu ning Stipendium makstakse välja peale konkursitulemuste avalikustamist vastavalt Stipendiaadiga sõlmitavale lepingule. Nimetatud leping sätestab stipendiumi kasutamise tingimused ning Stipendiaadi kohustused Sihtasutuse ja Tartu Ülikooli ees.

10.  Stipendiumile saavad kandideerida kõik Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna kõikide tasemete üliõpilased, doktorandid ja noorteadlased (edaspidi “Stipendiumitaotleja“), kelle õppe- ja teadustöö on seotud arstiteadusega.

11. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada Sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks elektrooniline stipendiumitaotlus (sihtasutuse kodulehel), mis sisaldab andmeid taotleja kohta: curriculum vitae, ülevaade ühiskondlikust- ja teadustööst ning õppejõu soovitus.

12. Stipendiumikonkursile laekunud taotlusi hindab stipendiumikomisjon, mille koosseisu  ja suuruse on nimetanud Annetaja. Käesoleva Fondi stipendiumikomisjon tegutseb 3-liikmelisena, kuhu kuuluvad hääleõiguslikena järgmised isikud:

  • Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan (või dekaani poolt nimetatud volitatud esindaja);
  • Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna esindaja;
  • Tartu Ülikooli õppeosakonna või teadus-arendusosakonna esindaja.

13. Stipendiumikomisjon vaatab läbi laekunud taotlused ja esitab stipendiumi kandidaadid Tartu Ülikooli sihtasutuse nõukogule kinnitamiseks.

14. Stipendiumi määramisel võetakse arvesse stipendiaadi erialalist edukust ning ühiskondlikku tegevust.

15. Hiljemalt ühe kalendriaasta jooksul pärast stipendiumi kätteandmist esitab stipendiaat Sihtasutuse juhatusele aruande stipendiumi kasutamise kohta vastavalt Stipendiaadiga sõlmitavale stipendiumi kasutamise lepingule.

16. Sihtasutusel on õigus informeerida avalikkust Annetaja isiku, eluloo ja tegevusega seonduvast, samuti Allfondi tegevusest ning Allfondi tegevuse käigus premeeritud stipendiaatide õppe- ning teadustegevusest.

Tartu-Toronto, 31.01.2005.a.
Muudetud jaanuaris 2015