Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium

EESMÄRK
Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium (edaspidi Stipendium) on loodud 2017. aastal, eesmärgiga toetada Tartu Ülikooli kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja inglisekeelsetel magistriõppekavadel õppivate üliõpilaste õpinguid ning ühtlasi kindlustada vastava eriala spetsialistide järelkasv Eestis. Stipendiumi rahastab Eesti Kindlustusseltside Liit*.

STATUUT
1. Stipendiumile saavad kandideerida kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja inglisekeelsetel magistriõppekavadel õppivad üliõpilased, kes on olnud Eesti alalised residendid vähemalt kolm eelnevat aastat, kusjuures alalise residendi staatusega võrdsustatakse üldhariduse diplomi omandamine Eestis.

2. Stipendiumi väljaandmist korraldab TÜ sihtasutus (edaspidi Sihtasutus).

3. Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Stipendiumi konkursi kuulutab Sihtasutus vastavalt Asutaja soovile välja vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega.

4. Stipendium antakse välja kuni neljale magistriõppe tudengile. Vähemalt kaks stipendiumi antakse esimese aasta üliõpilastele.

5. Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot õppeaastas, mis makstakse välja võrdsete maksetena (200 € kuus) 10 kuu jooksul (septembrist juunini k.a.). Stipendiumi makstakse ühele tudengile maksimaalselt kahe aasta vältel. 

6. Stipendiumi taotlemise tingimused:

a. Stipendiumile saavad kandideerida üliõpilased, kellel on sõlmitud Tartu Ülikooliga magistriõppes õppeteenuse osutamise leping.
b. Stipendiaat kohustub täitma magistriõppe õppekava täies mahus nominaalse õppeajaga.
c. Stipendium määratakse üliõpilasele üheks õppeaastaks korraga. Järgmisel õppeaastal vaadatakse Sihtasutuse poolt läbi Stipendiaadi õpitulemused, kui need vastavad tingimustele jätkatakse ka uuel õppeaastal Stipendiumi maksmist. Tingimuste korrektsel täitmisel on Stipendiaadil võimalik taotleda Stipendiumi iga-aastaselt kuni õpingute nominaalaja lõpuni.
d. Stipendiumi jätkuva maksmise eeltingimuseks on, et üliõpilane on täitnud õppekava vähemalt 30 EAP ulatuses semestri kohta ning ta ei ole Stipendiumi määramisele eelnenud semestril saanud ühtegi negatiivset õpitulemust.
e. Stipendiumi maksmine lõpetatakse akadeemilisele puhkusele jäämise, õpingute katkestamise või õpingute nominaalaja lõppemisele kuule järgnevast kuust.

7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada Stipendiumi TÜ sihtasutuse juhatusele elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehel, mis sisaldab andmeid taotleja kohta ning motivatsioonikirja.

8. Stipendiumi määramisel võetakse arvesse taotleja erialane motivatsioon ja akadeemiline edukus.

9. Stipendiumide määramise osas teeb otsuse komisjon, kuhu kuulub üks TÜ matemaatika ja statistika instituudi ning kaks Eesti Kindlusseltside Liidu esindajat.

10. Stipendiumikomisjon edastab oma otsuse Stipendiumi saajate kohta Sihtasutusele.

11. Stipendiumi väljamaksmiseks vajalikud vahendid kantakse üle igal aastal Sihtasutuse arveldusarvele.

12. Stipendiumi vahendeid haldab Sihtasutus, Stipendiumi Asutaja lisab Stipendiumi kogusummadele veel 10% sihtasutuse omakulude katteks.

juunis 2017

*Eesti Kindlustusseltside Liit (EKsL) on kõiki püsivalt Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ja välismaiste kindlustusandjate filiaale ühendav organisatsioon. EKsL-i eesmärk on esindada oma liikmete ühiseid huve kindlustussektori ja kogu riigi sotsiaal- ning majanduskeskkonna edendamisel.