Loova Täppisteaduse fond — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Pealkiri:
Loova Täppisteaduse fond
Statuut aktiivne? (linnuke kui pole aktiivne): false
Lühikirjeldus:
Fondi eesmärk on koguda ja vahendada toetusi Tartu Ülikooli täppisteaduste valdkonna (füüsika, keemia, matemaatika) bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe taseme üliõpilastele, kelle teadus- või arendustöö või muu valdkonda toetav tegevus paistab silma loovuse ja uudse lähenemise poolest.
Tekst:
Hr. Kristjan Haller (edaspidi nimetatud Asutaja) ja Tartu Ülikooli Sihtasutus (edaspidi sihtasutus) loovad sihtasutuse juurde stipendiumifondi "Loova täppisteaduse fond" (edaspidi Fond) eesmärgiga koguda ja vahendada toetusi Tartu Ülikooli täppisteaduste valdkonna (füüsika, keemia, matemaatika) bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe taseme üliõpilastele, kelle teadus- või arendustöö või muu valdkonda toetav tegevus paistab silma loovuse ja uudse lähenemise poolest. Stipendiumifondi eesmärk on motiveerida üliõpilasi arendama loovust, otsima uusi, innovaatilisi ja ebastandardseid lahendusi.

Statuut

1. Fond moodustub Asutaja sissemaksest ja teiste annetajate toetustest. Jooksva aasta kestel Fondi suurima sissemakse teinud isikut nimetatakse aunimetusega "Aasta toetaja".

2. Fondi põhikapitali moodustavad sissemaksed, millest on maha arvatud omakulude kate p. 3 järgi, sihtasutuse pangakontole EE532200221010373441 Swedbankis või EE471010102026293006 SEB Pangas.

3. Sihtasutus arvestab omakuludeks maha 10% sissemaksetelt.

4. Stipendiume hakatakse välja maksma Fondi põhikapitali investeerimisest saadud kasumiprotsentide (kasvikute) arvelt, kuid mitte varem kui aastat pärast esimese annetuse laekumist sihtasutuse arvele. Põhikapital peab jääma puutumatuks.

5. Stipendium määratakse üldjuhul üks kord aastas, kuid kasviku summa mittepiisavuse või esitatud tööde ebapiisava taseme korral võib jätta stipendiumi välja andmata, millisel juhul antud aasta kasvik lisatakse järgmis(t)e aasta(te) kasviku(te)le stipendiumi väljamaksmiseks.

6. Ühe stipendiumi minimaalseks suuruseks on 1000 eurot.

7. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli täppisteaduste valdkonna (füüsika, keemia, matemaatika) bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilased oma teadus- või arendustööga, taotletud leiutise- või patendiga, valdkonda tutvustava ja toetava tegevusega, uute innovatiivsete õppemeetodite kasutuselevõtu ja loomisega.

8. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja sihtasutuse juhatuse poolt ülikooli teabekanalites ja sihtasutuse kodulehel vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega.

9. Taotluste laekumise tähtaeg on 1. november.

10. Elektroonne stipendiumitaotlus koos juhendava õppejõu või projekti juhi soovituse ja taotluse aluseks oleva punktis 7 loetletud tööga või selle kirjeldusega valmidusastmes, mis sisaldab vähemalt terviklikku põhiteksti ja lisasid (s.t. võib aga ei pea sisaldama lõplikult vormistatud varianti), esitatakse sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks.

11. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks esitatu loovus ja ideede originaalsus ning uudsed lähenemised nende realiseerimisel. Arvestatakse ka taotleja erialalist edukust. Võrdsete kandidaatide puhul on eelistatud füüsikud.

12. Laekunud taotlusi hindab stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad Asutaja, Aasta Toetaja ning Tartu Ülikooli Füüsika ja Keemia Instituudi direktorid, matemaatika-informaatikateaduskonna dekaan ja ülikooli ettevõtlussuhete juht.

13. Komisjon valib taotlejate hulgast stipendiumi saaja ja esitab tema kandidatuuri sihtasutuse nõukogule kinnitamiseks hiljemalt 1. detsembriks.

14. Sihtasutuse nõukogu määrab sihtasutuse juhatuse ettepanekul, stipendiumite arvu ja suuruse lähtuvalt investeeringutest saadud kasvikute suurusest ja kinnitab stipendiumi saajad vastavalt stipendiumikomisjoni ettepanekutele.

15. Hiljemalt üks aasta pärast stipendiumi kätteandmist esitab stipendiumi saaja sihtasutuse juhatusele stipendiumi kasutamise kohta aruande.

16. Sihtasutus teavitab igal aastal hiljemalt pärast aastaaruande kinnitamist Fondi asutajat Fondi majanduslikust seisukorrast ning toetuse saajatest.

Stipendiumi laureaadid:
2012.a. Tanel Pärnamaa (1000 eurot), TÜ matemaatika-informaatikateaduskonna 3. aasta üliõpilane
2009.a. Tavo Romann (15 000 krooni), Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna doktorant 

Fondi toetajad 2009-2016:
Tõnu Viik
Madis Lepajõe 
Rein Kink
Olev Sild
Jüri Valge
Henn Käämbre
Imbi Tehver
Tõivelemb Kivikas 
Ants Lõhmus 
Tiina Talvik 
Kalle Merusk
Peeter Tulviste 
Volli Kalm
Jüri Haller 
Mihkel Pärnoja
Kuno Jürjenson
Martin Zobel
Anne Luik 
Reet Adamsoo
Taimo Saan 
Andres Liinat 
Heli Aru 
Arvo Kivikas
Jaak Viller 
Peeter Saari
Alla Saari
Marco Kirm 
Lea Mäesalu-Kirm
Eero Järvekülg 
Riin Savi
Tiia Püssa
Aliis Liin
Vladimir Hižnjakov,
Priit Truusalu,
Urve Saar,
Tiina Saar,
Ivar-Igor Saarniit,
Hannes Tammet,
Mati Karelson,
Jaan Kallas,
Annika Tina,
Rein Taagepera,
Sille Uusna,
Aveli Kikkatalo,
Aivar Vinne,
Toomas Haldma,
Andres Koppel,
Aino Saar,
Kadri Haller-Kikkatalo,
Jüri Vedru,
Indrek Reimand 
Viire Sepp 
Karin Jaanson 
Enn Lust 
Ergo Nõmmiste
Enn Realo 
Kristel Haller 
Erik Puura
Ilmo Sildos 
Siret Rutiku 
Martin Hallik 
Valter Lang 
Reet Mägi
Mait Klaassen 
Jaanus Harro 
Kristiina Tõnnisson
Robert Tiismus 
Corax Arendus OÜ 
Heiki Tamm
Heiki Pagel 
Karl Pajusalu
Renate Pajusalu 
Kristel Pedassaar 
Ain Heinaru 
Eva Heinaru 
Tartu Teaduspark SA 
Kristel Mikkor
Indrek Ots 
Rein Rõõm 
Mari Nõmm 
Janar Holm 
Ülle Kikas
Raivo Uibo 
Inge Kukk
Birute Klaas-Lang
Riho Altnurme
Sigrid Int
Toivo Maimets
Siiri Maimets
Andres Metspalu
Katrin Pajuste-Kuul
Peeter Burk
Alar Karis
Jüri Allik
Andres Haav
Laurits Leedjärv
Arvi Freiberg
Hasso Kukemelk
Virve-Anneli Vihman
Sirje Üprus
Tallinna Sadam AS
Peeter Kukk
Märt Tars
Jaan Lehtaru
Anne Haller
Kalle Olli
Mikhail Brik
Aleksandr Luštšik
Matti Laan
Rando Värnik
Väino Sammelselg
Jaak Kikas
Kalle Kirsimäe
Martti Raidal
Andres Soosaar
Urmas Kõljalg
Vitali Nagirnõi
Eduard Feldbach
Leho Ainsaar
Peeter Tenjes
Jaak Vilo
Arvo Kikas
Vambola Kisand
Toomas Plank
Enn Lilienthal
Arvi Freiberg
Meeme Utt
Harry Alles
Jüri Vassiljev
Rainer Pärna   
Valdkond:
ElementDrop
Akadeemilised üksused: